Podmínky použití

Vítejte na stránkách společnosti Resumaker S.L. (dále jen "Společnost", "Resumaker", "my", "nás"). Tyto podmínky používání (dále jen "podmínky") se vztahují na společnost a všechny její pobočky po celém světě. Pokud se v těchto Podmínkách odkazuje na Společnost, zahrnuje to případně i všechny její přidružené společnosti. Webové stránky společnosti Resumaker umístěné na adrese https://resumaker.cz/  a všechny další stránky, mobilní stránky, služby, aplikace, webové stránky a/nebo nástroje, na kterých se tyto Podmínky objevují nebo na které je odkazováno (dále společně jen "Webové stránky"). Tyto Podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, představují úplnou a kompletní smlouvu (dále jen "Smlouva") mezi vámi a Společností. Vy nebo společnost Resumaker můžete být jednotlivě označováni jako "Strana" nebo společně jako "Strany".

Nabízíme vám, "uživateli", naše Webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na Webových stránkách, za předpokladu, že přijmete všechny podmínky, pravidla a oznámení zde uvedené. Věnujte prosím trochu času prostudování Smlouvy, kterou uzavíráte. Pokud těmto Podmínkám nerozumíte nebo nesouhlasíte s jejich dodržováním nebo se Zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte na Webové stránky nebo naše Služby (definované níže) přistupovat ani je používat a musíte okamžitě ukončit přístup na Webové stránky nebo jejich používání.

Působíme celosvětově, a proto mohou v závislosti na místě pobytu uživatele platit různé zákony. Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu v rozsahu, který je právně vymahatelný v místě bydliště každého uživatele.


Naše Služby jsou určeny pro uživatele starší 18 let.

 

* Pokud jste obyvatelem Evropské unie, další informace o specifických dodatečných nebo alternativních podmínkách, které se na vás vztahují, naleznete v části Obyvatelé EU - doplňkové podmínky.

 

* Pokud jste rezidentem Spojených států, další informace o konkrétních Dodatečných nebo Alternativních podmínkách, které se na vás vztahují, naleznete v části Obyvatelé USA - Dodatečné podmínky.

Přečtením tohoto prohlášení a používáním webových stránek prohlašujete, že jste souhlasili s podmínkami uvedenými v tomto prohlášení a souhlasíte s přijetím budoucích změněných podmínek. V případě, že naše Služby používáte jménem organizace, souhlasíte s těmito podmínkami jménem svým nebo své organizace a jejích oprávněných uživatelů a potvrzujete, že jste oprávněni tuto organizaci těmito Podmínkami zavázat. Smlouva je elektronická a my předložíme zákazníkovi Podmínky před provedením úkonu, který vyžaduje jejich předložení.

 1.       Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Proto jsou naše Zásady ochrany osobních údajů důležitou součástí těchto Podmínek. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak od vás shromažďujeme informace a jak je můžeme sdílet.

 

 1.       Naše služby

Ve společnosti Resumaker se snažíme změnit způsob, jakým lidé píší životopisy. Naším cílem je vytvořit pohodlný a uživatelsky přívětivý systém, který vám pomůže vytvořit životopis během několika minut. Poskytujeme vám nástroje pro snadné, rychlé a profesionální vytvoření životopisu, včetně technologie pro tvorbu životopisu a systému pro jeho podporu a osobní oblasti (dále jen "Služby"). Služby můžete používat k vytváření, úpravám, exportu a stahování šablon životopisů a motivačních dopisů nebo můžete spolupracovat s některým z našich odborníků na vytvoření osobního životopisu. Dokud souhlasíte s těmito podmínkami a dodržujete je, můžete Služby používat. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele Webových stránek a Služeb, včetně návštěvníků a registrovaných uživatelů.

 

 1.       Majetek společnosti

Veškerá vlastnická práva na Webové stránky, veškeré informace, texty, grafiku, patenty, nápady nebo jiné materiály, které se na Webových stránkách objevují (dále jen "Obsah"), a veškeré Služby poskytované prostřednictvím Webových stránek, včetně jakýchkoli budoucích služeb a jakýchkoli vylepšení Webových stránek, jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím Společnosti a jí pověřených subjektů. Společnost si ponechává veškerá práva jakéhokoli druhu k takovému Obsahu a Službám, která se zavazujete nezpochybňovat. Webové stránky, obsah a služby jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty a podobnými právy.

 

Kromě případů uvedených v těchto Podmínkách nesmíte kopírovat, upravovat nebo na jejich základě připravovat díla, distribuovat, prodávat, přenášet, veřejně vystavovat nebo předvádět, vysílat nebo jinak používat. Nesmíte kopírovat ani upravovat žádnou část zdrojového kódu včetně CSS, HTML nebo JavaScriptu na Webových stránkách. Rovněž nesmíte používat Webové stránky, Obsah nebo Služby k jiným účelům, než je používání Služeb v souladu s těmito Podmínkami, bez výslovného souhlasu Společnosti. Berete na vědomí, že tyto Webové stránky používáte pouze pro soukromé účely a nikoliv pro další prodej.

 

 1.        Způsobilost. Přístupem ke Službám a/nebo jejich používáním, včetně přístupu k těmto Podmínkám, prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let a jste způsobilí k uzavírání a formování smluv podle platných právních předpisů.

 

 1.       Licence na používání Služeb. Za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky, včetně zaplacení všech poplatků a dodržování našich Zásad ochrany osobních údajů, vám Resumaker uděluje nevýhradní, nesublicencovatelnou, plně odvolatelnou a nepřenosnou licenci k přístupu na Webové stránky a k používání Služeb ("Licence"). Tato licence podléhá všem omezením popsaným v těchto Podmínkách, mimo jiné včetně omezení uvedených v části 3 výše.

 

 1.        Používání Webových stránek

Používání Webových stránek a/nebo vytvoření životopisu a/nebo vytvoření osobního účtu a/nebo kontaktování Společnosti představuje váš výslovný souhlas s uzavřením závazné smlouvy se Společností o využívání Služeb. V některých případech vás mohou kontaktovat kvalifikovaní zástupci Společnosti, aby vám pomohli s požadavky souvisejícími se Službami. Tento kontakt odůvodňujeme potřebou splnit naše smluvní a právní závazky. Pokud chcete Služby ukončit, musíte s námi komunikovat prostřednictvím Webových stránek nebo nám zaslat e-mail na adresu support@resumaker.cz. Jakmile e-mail obdržíme, přestaneme s vámi komunikovat jinak, než jak výslovně zakazují platné zákony o ochraně osobních údajů. V rozsahu povoleném těmito zákony si vyhrazujeme právo a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nám umožníte uchovávat vaše osobní údaje, abychom mohli chránit naše zákonná práva podle těchto Podmínek.

 

 1.       Registrace účtu. Pro přístup k našim Službám nebo příslušným sekcím webových stránek je nutná registrace a vytvoření účtu u společnosti Resumaker. Váš účet ukládá životopisy, motivační dopisy a související údaje a zajišťuje trvalou dostupnost. Potvrzujete, že poskytnuté informace o Účtu jsou aktuální a přesné, a zavazujete se je v případě potřeby aktualizovat. Vydávání se za někoho jiného nebo zavádějící příslušnost jsou přísně zakázány. Účet je osobní, spojený s přidruženou e-mailovou adresou, a přístup třetích stran je zakázán. Za zabezpečení přihlašovacích údajů k Účtu jste odpovědní vy a neoprávněné použití musíte neprodleně nahlásit společnosti Resumaker. Podezření na porušení zabezpečení může vést k odepření přístupu ke Službě, zrušení Účtu nebo jiným nezbytným opatřením podle našeho uvážení.

 

 1.       Uživatelský Obsah. Při používání našich Služeb můžete zveřejňovat nebo odesílat svůj individuální obsah a informace ("Uživatelský obsah"). Uživatelský obsah může zahrnovat informace o účtu, kariérní historii, historii vzdělání, vaše zapojení do různých organizací a/nebo jakékoli jiné informace, které poskytnete.

 

Používání Služeb, zapojení do komunikace nebo odeslání materiálu znamená váš souhlas s udělením nevýhradní licence společnosti Resumaker na uživatelský obsah. Vlastnictví uživatelského obsahu vám zůstává, ale společnosti Resumaker je uděleno nevýhradní, globální, trvalé, bezplatné, převoditelné a sublicencovatelné právo využívat, kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat a zpracovávat poskytnuté informace a Obsah v souvislosti se Službami, a to bez dalšího souhlasu nebo oznámení. Zavazujete se, že budete sdílet pouze informace a Obsah, které máte právo zveřejnit, a zajistíte tak dodržování zákonů a zamezíte porušování práv duševního vlastnictví jiných osob.

 

 1.        Ceny, Platby a Předplatné.
  1.               Předplatné

Služby Resumakeru jsou nabízeny na základě měsíčního předplatného. Pokud se zaregistrujete do plánu předplatného (dále jen "Předplatné"), bude vám automaticky účtováno na základě našich aktuálních podmínek a poplatků za předplatné. Předplatné se bude opakovat a automaticky obnovovat každý měsíc, dokud nám neoznámíte své přání ukončit předplatné, jak je uvedeno níže. Všechny poplatky za Předplatné jsou nezrušitelné a nevratné během měsíce, na který bylo Předplatné zahájeno. Pokud se chcete odhlásit a ukončit své Předplatné, můžete tak učinit, jak je uvedeno níže v těchto Podmínkách, a poplatek za Předplatné vám nebude účtován od následujícího měsíce následujícího po měsíci, kdy jste společnosti Resumaker oznámili, že si přejete ukončit své Předplatné a přestat používat naše Služby.

 

Předplatné Služby zahrnuje poplatek stanovený Společností, který podléhá pravidelným úpravám. Vyhrazujeme si právo upravit výši poplatku, změnit plány předplatného nebo provést změny podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. V případě snížení poplatků za předplatné nebudou mít uživatelé nárok na vrácení peněz, slevy ani jiné výhody a vůči Společnosti nelze v takových případech uplatňovat žádné nároky.

 

 1.               Zkouška. Poskytujeme počáteční 14denní Zkušební období za různou cenu závislou na místě vašeho bydliště ("Zkušební předplatné"). Pokud nepožádáte o zrušení zvoleného plánu předplatného do 14 dnů od data našeho potvrzovacího e-mailu týkajícího se úhrady počátečních nákladů na zkušební období, bude automaticky aktivován opakovaný fakturační poplatek ve výši přibližně 30 USD včetně DPH (v závislosti na zemi, ze které účet pochází), a to stejným způsobem platby, který jste si zvolili k úhradě počátečního poplatku za zkušební období. Po provedení platby vám zašleme jednorázový e-mail s potvrzením platby, který obsahuje informace o plánu předplatného a jeho podmínkách a také informace s pokyny, jak zrušit zkušební předplatné. Používáním služeb berete na vědomí následující podmínky týkající se vašeho zkušebního předplatného:

         Když si zakoupíte Předplatné našich Služeb, souhlasíte s automatickým opakovaným vyúčtováním na čtyřtýdenní bázi.

         Pokud se chcete vyhnout uplatnění automatického "členského poplatku", musíte svůj plán předplatného zrušit před uplynutím Zkušebního předplatného. Pokud předplatné aktivně nezrušíte, začne vaše Předplatné automaticky platit po skončení Zkušebního předplatného.

         Právo odstoupit od smlouvy o poskytování našich Služeb, které jsou službami s digitálním obsahem, se neuplatní, pokud jste výslovně uvedli a udělili svůj souhlas se zasíláním digitálního obsahu v rámci 14denního Zkušebního předplatného. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zahájením poskytování naší Služby, která je službou digitálního obsahu, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, a proto nebudete mít nárok na vrácení plateb za Službu, kterou jste začali využívat.

 

 1.               Změny a Zrušení. Předplatné můžete pozastavit přihlášením ke svému účtu nebo na adrese support@resumaker.cz a zasláním e-mailu, v němž uvedete svůj záměr zrušit účet. Zrušení Předplatného musí být provedeno nejméně sedm (7) dní před koncem měsíčního předplatného, aby vám nebyla účtována platba za předplatné na další měsíc.

 

Po zrušení bude veškerý váš Uživatelský obsah uložen u našeho poskytovatele cloudu. Před odstraněním takového Uživatelského obsahu vás můžeme informovat e-mailem, ale nejsme povinni tak učinit. Až do data vymazání údajů budete moci používat údaje, které jste již zadali před zrušením, a to opětovným uzavřením Smlouvy.

 

 1.               Poplatky. Poplatky se řídí následujícími podmínkami:
 1.    Ceny uvedené na našich Webových stránkách zahrnují DPH a příslušné daně.
 2.   Je vaší povinností nás neprodleně informovat o nepřesnostech v platebních údajích a zajistit dostatečný zůstatek na účtu pro úhradu Služeb.
 3.    Při nezaplacení příslušného poplatku se zobrazí výzva, která vám dává 14 dní na zaplacení. Poté je za opožděné platby účtován měsíční poplatek ve výši 1,5 % nebo maximální zákonem povolený poplatek plus poplatky za vymáhání.
 4.   Poplatek můžeme změnit podle vlastního uvážení a informovat o tom uživatele e-mailem nebo viditelným zveřejněním na webových stránkách. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete svůj Účet nebo Předplatné zrušit.
 5.    Mezi přijatelné platební metody patří debetní/kreditní karty a poskytovatelé třetích stran. Můžete se setkat s poplatky za směnu cizích měn nebo s cenovými rozdíly v závislosti na lokalitě.
 6.     Nabízíme několik možností platby za Služby, přičemž každá z nich specifikuje zahrnutí a konečné ceny. Zříkáme se odpovědnosti za chyby v platebních možnostech, i když se vás na ně budeme snažit upozornit.
 7.    Veškeré prodeje jsou konečné a peníze se nevracejí, přičemž právo na vrácení peněz zaniká po předložení první platby, s výhradou vašeho práva odstoupit od smlouvy o poskytování našich služeb během 14denní Zkušební doby Předplatného. Upozorňujeme však, že toto právo na odstoupení od smlouvy se na vás vztahuje pouze v případě, že jste výslovně neuvedli a neudělili souhlas se zasíláním digitálního obsahu během zkušebního předplatného.
 8.   Nejsme zodpovědní za poplatky za směnu měn ani za příplatky bank a vydavatelů a nenabízíme žádnou kompenzaci ani náhradu za nesrovnalosti v této oblasti.
 9.      Přestože udržujeme bezpečnostní protokoly pro platby, nejsme zodpovědní za chyby uživatelů v zabezpečení platebních metod, snažíme se jim předcházet, ale nepřebíráme odpovědnost za jejich podvodné použití.
 1.    Ověřování plateb a vydávání pověření

 

Tyto podmínky se považují za digitálně podepsané, když uživatel poskytne potřebné údaje pro Služby. V případě elektronických plateb zajišťuje Společnost příslušná bezpečnostní opatření.

 

V souladu s platnými právními předpisy můžeme ověřit schopnost klientů plnit platební závazky, odmítnout transakce nebo požadovat dodatečné zajištění, pokud vzniknou pochybnosti.

 

Po schválení vaší transakce vám poskytneme přihlašovací údaje, které vám umožní používat Služby na základě těchto Podmínek. Za zachování bezpečnosti těchto přihlašovacích údajů nesete výhradní odpovědnost.

 

 1.   Zakázané chování. Společnost Resumaker ukládá určitá omezení pro vaše používání Služeb. Souhlasíte s tím, že se zdržíte následujícího zakázaného chování:
  1.      Používat Služby k činnostem, které jsou v rozporu s platnými vnitrostátními nebo mezinárodními zákony a předpisy.
  2.      Nahrávat, zveřejňovat, přenášet, zobrazovat, předvádět nebo distribuovat jakýkoli obsah, informace nebo materiály, které jsou hanlivé, pomlouvačné, urážlivé, rasistické, výhružné, nadměrně násilné, obtěžující, obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé nebo pornografické.
  3.      Poskytovat jakékoli nepravdivé, zavádějící nebo nepřesné informace, vytvářet více účtů, pokoušet se používat cizí účet nebo vytvářet účet pro někoho jiného než pro sebe bez předchozího povolení.
  4.      Vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkresleně uvádět svou příslušnost, spojení nebo asociaci s jakoukoli osobou nebo subjektem.
  5.      Vyvíjet, podporovat, používat nebo se pokoušet používat software, zařízení, skripty, roboty nebo jiné mechanismy (včetně pavouků, prohlížečů, crawlerů nebo jiných technologií) ke sběru nebo jinému shromažďování informací ze Služeb nebo ke kopírování profilů a jiných dat ze Služeb.
  6.       Přistupovat k obsahu nebo datům, které nejsou určeny pro vás, nebo se přihlásit k serveru či účtu, ke kterému nemáte oprávnění.
  7.      Pokoušet se zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost Stránek nebo jakéhokoli přidruženého systému či sítě nebo porušovat bezpečnostní nebo ověřovací opatření bez řádného oprávnění.
  8.      Zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do používání Služeb jakýmkoli jiným uživatelem, hostitelem nebo sítí, včetně (bez omezení) odesílání malwaru nebo zneužívání zranitelností softwaru.
  9.        Padělat, upravovat nebo falšovat jakýkoli síťový paket nebo hlavičku protokolu nebo metadata v souvislosti se Službami nebo jejich přenosem (například hlavičky e-mailů SMTP, hlavičky HTTP nebo hlavičky paketů internetového protokolu)
  10.       Pokoušet se upravovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo jinak redukovat či se pokoušet redukovat do lidsky vnímatelné podoby jakýkoli zdrojový kód používaný při poskytování Stránek a Služeb, mimo jiné včetně jakýchkoli podvodných snah o úpravu softwaru nebo jakéhokoli jiného technologického mechanismu pro měření počtu zobrazení generovaných jednotlivým obsahem a/nebo celkovou Službou za účelem určení a/nebo kontroly příjmů z reklamy a případných plateb
  11.      Porušovat práva duševního vlastnictví jiných osob, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv. Například nekopírujte ani nešiřte (s výjimkou dostupných funkcí sdílení) příspěvky nebo jiný obsah jiných osob bez jejich svolení.
  12.        Upravovat nebo jinak měnit Stránky, Služby nebo jejich vzhled.

Pokud podle našeho vlastního uvážení zjistíme, že jste se dopustili Zakázaného chování, vyhrazujeme si právo zrušit váš Účet nebo zcela zablokovat přístup ke Službám bez náhrady, a to kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých opravných prostředků, které můžeme mít.

 1.               Doba dodání.

 

Pokud se poskytování Služby z jakéhokoli důvodu zpozdí, budeme vás o tom informovat nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění nákupu. V takovém případě bude mít uživatel právo bezplatně ukončit smlouvu a obdrží zpět peníze v plné výši po odečtení případných srážek úvěrových společností.

 

 1.               Odmítnutí odpovědnosti.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU WEBOVÉ STRÁNKY POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI, COŽ ZNAMENÁ, ŽE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI A JEJICH POUŽÍVÁNÍM, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ JSOU ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY, A NEPŘEBÍRÁME ZA NĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST: (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ; (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ; (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM ULOŽENÝM NA SERVERECH NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ; (4) PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA WEBOVÉ STRÁNKY NEBO Z NICH; NEBO (5) JAKÉKOLI VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT NA WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY TŘETÍ STRANOU. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU HYPERTEXTOVÉ ODKAZY, ANI ZA ŽÁDNOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO MOBILNÍ APLIKACI UVEDENOU V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ, A NEBUDEME ZODPOVĚDNÍ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

 

 1.               Omezení odpovědnosti.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDEME ANI MY, ANI NAŠI ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, UŠLÝCH PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. BEZ OHLEDU NA COKOLI OPAČNÉHO, CO JE ZDE UVEDENO, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZAPLATILI BĚHEM TŘÍ (3) MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU NÁROKU. NĚKTERÉ STÁTNÍ NEBO NÁRODNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

 

 1.               Odškodnění. Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou, které vzniknou v důsledku: (1) vašich příspěvků nebo příspěvků; (2) vašeho používání Webových stránek; (3) vašeho porušení těchto Podmínek; (4) jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách; (5) vašeho porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakéhokoli škodlivého jednání z vaší strany vůči jinému uživateli Webových stránek, se kterým jste se prostřednictvím Webových stránek spojili. Bez ohledu na výše uvedené, pokud to nezakazují platné právní předpisy, si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení, které podléhá tomuto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

 

 1.    Další práva.

Společnost má právo kdykoli zcela nebo zčásti uzavřít webové stránky nebo omezit přístup k nim nebo k jejich funkcím, a to na dobu určitou nebo neurčitou, aniž by musela uživateli platit náhradu škody.

Společnost má právo omezit nebo ukončit právo používat Webové stránky nebo zablokovat přihlašovací údaje uživatele, pokud uživatel porušuje pravidla Webových stránek nebo tyto Podmínky.
 

Společnost může stanovit omezení úložného prostoru nebo dat poskytnutých uživateli. Společnost má právo zveřejnit anonymní obsah a použít jej během ukončení smlouvy ke zlepšení webových stránek a služeb a dalšímu vývoji.

 

 1.   Převod práv.

Uživatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek na třetí osobu bez výslovného souhlasu Společnosti. Společnost může převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

 

 1.   Smluvní období a Ukončení

Smluvní období je období Předplatného zvolené uživatelem v platebním plánu.


Obě strany mohou smlouvu vypovědět bez předchozího písemného upozornění v případě nedopatření, nedodržení pravidel Webových stránek nebo soudního zásahu a bez nutnosti platit jakoukoli náhradu škody nebo odškodnění, a to v následujících případech: úpadek nebo podání návrhu na úpadek strany, která je považována za neschopnou plnit své závazky.

Pokud uživatel obdržel od společnosti protiplnění, nemá nárok na vrácení peněz.

Ukončením smlouvy pozbývají práva uživatele na užívání Webových stránek platnosti.
 

 1.   Rozhodné právo a řešení sporů. Pokud jste obyvatelem EHP nebo USA, další informace naleznete v Doplňkových podmínkách používání pro obyvatele EU nebo Doplňkových podmínkách používání pro obyvatele USA.

 

Pokud zákony vaší jurisdikce nevyžadují použití jiných zákonů, tyto Podmínky a vaše používání Webových stránek se řídí a vykládají v souladu s vnitřními zákony Španělska. Podmínkou pro zahájení jakéhokoli sporu založeného na těchto Podmínkách je, že nás nejprve kontaktujete na adrese support@resumaker.cz a pokusíte se dosáhnout smírného řešení vašeho sporu. Pokud se vám nepodaří dosáhnout řešení v dobré víře do 60 dnů, souhlasíte s rozhodováním sporu na základě zrychleného rozhodčího řízení v souladu s pravidly španělského rozhodčího soudu před jediným rozhodcem. Místem rozhodčího řízení je Madrid,
Španělsko, rozhodčím jazykem bude angličtina a řízení bude probíhat na dálku.

 

Všichni ostatní uživatelé si prosím tuto část pečlivě přečtěte. Dotýká se vašich práv. Souhlasíte s tím, že uzavřením těchto Podmínek se vy i my vzdáváme práva na soudní řízení před porotou nebo na účast v hromadné žalobě. Vy i my souhlasíme s tím, že každý z nás může vznášet nároky vůči druhému pouze jako jednotlivec, nikoli jako žalobce nebo člen skupiny v jakémkoli údajném skupinovém nebo reprezentativním řízení. Jakékoli rozhodčí řízení bude probíhat individuálně; skupinové rozhodčí řízení a skupinové žaloby nejsou povoleny.

 

 1.   Opravy. Na webových stránkách se mohou vyskytnout informace, které neúmyslně obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Webových stránkách bez předchozího upozornění.

 

 1.   Elektronická komunikace, transakce a podpisy. Návštěva Webových stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Webových stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK.. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících z jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání jiných než elektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

 

 

 1.   Kontaktujte nás

Společnost dodržuje ustanovení zákona a respektuje práva uživatelů Webových stránek. Pokud má uživatel jakékoli další dotazy týkající se Podmínek a/nebo se domnívá, že Společnost porušuje jeho práva a/nebo se domnívá, že při používání Webových stránek bylo porušeno jeho soukromí, měl by nás kontaktovat (support@resumaker.cz) a Společnost se pokusí jeho požadavek co nejdříve vyřídit.

 

 

OBYVATELÉ EU - DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 3. března 2024

Naše Webové stránky a Služby nabízíme v rámci Evropské unie. Tyto doplňkové podmínky se na vás vztahují, pokud jste rezidentem Evropské unie ("doplňkové podmínky EU"). Pokud tedy máte bydliště v Evropské unii, platí pro vás obecné podmínky a tyto Doplňkové podmínky EU. Pokud dojde k rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a těmito Doplňkovými podmínkami EU a vztahují se na vás tyto Doplňkové podmínky EU, mají přednost Doplňkové podmínky EU.

Není-li uvedeno jinak, mají definice v těchto Doplňkových podmínkách EU stejný význam jako definice použité v Podmínkách. Před vytvořením vašeho účtu vám bude text těchto Podmínek zpřístupněn elektronicky prostřednictvím Služeb takovým způsobem, abyste jej mohli snadno uložit na trvalý nosič dat.

Vyhrazujeme si právo kdykoli dle vlastního uvážení provést změny nebo úpravy Podmínek nebo těchto Doplňkových podmínek EU. O všech změnách vás budeme informovat v přiměřené lhůtě před datem účinnosti změn. Pokud budete Služby používat i po datu účinnosti změn, bude se mít za to, že jste byli se změnami v revidovaných Podmínkách nebo Doplňkových podmínkách EU seznámeni a že jste je přijali.

Práva Duševního vlastnictví

Práva na Duševní vlastnictví jsou veškerá současná i budoucí práva na Duševní vlastnictví, kdekoli na světě, týkající se Služeb, která nám a/nebo našim poskytovatelům licence náleží nyní nebo v budoucnu, včetně autorských práv, práv k databázím, práv k ochranným známkám, práv k designu, práv k obchodnímu jménu, práv k doménovým jménům, patentových práv, práv k obchodnímu tajemství, jakož i podobných práv podle nepsaného práva, jako jsou práva týkající se otrocké imitace. Za předpokladu, že jste oprávněni používat Služby, je vám výhradně pro účely provedení vašeho účtu udělena omezená, nevýhradní, nepřenosná a nesublicencovatelná licence k přístupu a používání Služeb a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup, výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke službám, obsahu a značkám. Tato licence se uděluje na dobu trvání vašeho účtu a vy ji tímto přijímáte. Jsme kdykoli oprávněni tuto licenci jednostranně, předčasně a s okamžitou platností ukončit, aniž bychom vám museli platit jakoukoli náhradu.

Odškodníte nás za veškeré ztráty vzniklé v důsledku porušení práv Duševního vlastnictví z vaší strany v souvislosti se Službami. Uhradíte nám veškeré náklady a ztráty, včetně nákladů na právní pomoc, vzniklé v důsledku porušení práv Duševního vlastnictví. Na vlastní náklady přijmete opatření k omezení nákladů, které nám vzniknou, a/nebo ztrát, které nám vzniknou.

Poplatky a platby

Předplatné Služby zahrnuje poplatek stanovený Společností, který podléhá pravidelným úpravám. Vyhrazujeme si právo upravit výši poplatku, změnit plány předplatného nebo provést změny podle vlastního uvážení. O takových změnách vás budeme informovat v přiměřené lhůtě před datem účinnosti změn, abychom vám umožnili ukončit předplatné, pokud s úpravami nesouhlasíte. Pokud budete služby používat i po datu účinnosti změn, bude se mít za to, že jste byli se změnami seznámeni a že je přijímáte.

 

Pokud zjistíme, že se na naše poplatky vztahují nějaké daně, například daň z prodeje, nebo jiné poplatky, budou tyto daně a/nebo poplatky zahrnuty do Předplatného za nákup našich Služeb během procesu objednávky. Poplatek za Předplatné bude zahrnovat celkové náklady za zúčtovací období. Pokud váš nákup podléhá opakovaným poplatkům, máte možnost nám poskytnout právo účtovat vám platbu inkasem. V takovém případě vám budeme platbu účtovat opakovaně, aniž bychom před každým opakovaným účtováním vyžadovali váš předchozí souhlas, dokud nám neoznámíte zrušení.

Právo na Odstoupení od smlouvy

Při nákupu digitálního obsahu máte jako spotřebitel s bydlištěm v EU právo odstoupit od smlouvy po dobu 14 dnů ode dne doručení, aniž byste uvedli důvod odstoupení. Pokud od smlouvy odstoupíte, bude vám vrácena již zaplacená částka.

Právo odstoupit od smlouvy o poskytování digitálního obsahu se neuplatní, pokud jste výslovně prohlásili a udělili souhlas se zasíláním digitálního obsahu ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a výslovně prohlásili, že jste si vědomi toho, že se následně vzdáváte práva na odstoupení od smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zahájením využívání naší Služby, která je službou digitálního obsahu, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, a proto nemáte nárok na vrácení plateb za Službu, kterou jste začali využívat.

Při uzavření 14denního zkušebního předplatného se záruka vrácení peněz vztahuje pouze na dobu trvání zkušebního předplatného. Do 14 dnů od vašeho oznámení, že ukončujete Zkušební předplatné a nechcete v něm poté pokračovat, vám bude vrácena částka, kterou jste již za Zkušební předplatné zaplatili.

Odpovědnost

Nejsme odpovědní za: a) jakákoli nedorozumění, chyby nebo selhání v souvislosti s poskytováním služeb a/nebo našich služeb, pokud jsou způsobeny vaším jednáním nebo jsou jeho důsledkem, jako je neposkytnutí úplných, správných, korektních a jasných údajů (nebo jejich neposkytnutí včas); b) chyby nebo selhání třetích stran, které jste najali nebo které byly najaty vaším jménem; c) informace, které třetí strany umístily do služeb. Můžeme nést odpovědnost pouze za přímé škody nebo ztráty, které lze přičíst nám. Odpovědnost za jakékoli jiné (finanční) škody nebo ztráty než přímé škody a/nebo ztráty, jako jsou nepřímé škody nebo ztráty, mimo jiné včetně následných škod nebo ztrát, ušlého zisku, škod nebo ztrát způsobených odcizením, znepřístupněním, poškozením, zničením nebo ztrátou (osobních) dat nebo materiálů, ztrátou úspor, ztrátou v důsledku přerušení provozu nebo škodou nebo ztrátou způsobenou nebo vyplývající z úniku informací, narušení bezpečnosti nebo kybernetické kriminality, je vyloučena. S výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání je naše celková odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku našich služeb a/nebo služeb nebo jinak vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi omezena na částku rovnající se poplatkům, které jste nám zaplatili.

Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nejsme povinni plnit žádné své závazky, včetně zákonných a/nebo dohodnutých záručních závazků. Dále neodpovídáme za škody, které vám vzniknou v důsledku vyšší moci. Vyšší moc na naší straně zahrnuje mimo jiné: Dodavatelé, na kterých jsme závislí, neplní své závazky; vadné zboží, zařízení, software nebo materiál od třetích stran; epidemie a pandemie; pokud se naše síť zastaví z důvodů, za které nemůžeme nést odpovědnost, včetně - ale nikoliv výlučně - kybernetického útoku nebo DoS útoků v jakékoli formě nebo výpadku internetového provozu, hardwarových nebo softwarových problémů nebo jakékoli jiné vnější příčiny; údržba služeb, která má za následek přerušení, zpoždění nebo chyby; vládní opatření včetně finančních regulací a legislativy; stávky, nucené uzavření podniků, nepokoje a jakákoli jiná forma narušení a/nebo překážek způsobených třetími stranami, které nám brání; nemoc jednoho nebo více zaměstnanců, které je obtížné nahradit; výpadek proudu, selhání internetu, datové sítě nebo telekomunikačních zařízení; nebo jakákoli jiná příčina, kterou nemůžeme ovlivnit.

Ukončení

Smluvní období je období předplatného zvolené uživatelem v platebním plánu.

Obě strany mohou smlouvu vypovědět bez předchozího písemného upozornění v případě nedopatření, nedodržení pravidel webových stránek nebo soudního zásahu a bez nutnosti platit jakoukoli náhradu škody nebo odškodnění v následujících případech: úpadek nebo prohlášení úpadku (s výjimkou vyhlášení insolvenčního řízení) strany, která je považována za neschopnou plnit své závazky.

Pokud uživatel obdržel od společnosti protiplnění, nemá nárok na vrácení peněz.

Ukončením smlouvy pozbývají práva uživatele na užívání webových stránek platnosti.

Řešení sporů

Veškeré nároky, spory nebo jiná soudní řízení mezi vámi nebo námi, mimo jiné včetně takových nároků nebo sporů, které jakýmkoli způsobem souvisejí s těmito Podmínkami, Doplňkovými podmínkami EU nebo vaším přístupem ke Službám nebo jejich používáním, se řídí španělským právem. Výše uvedeným nejsou dotčena práva spotřebitelů týkající se volby příslušné jurisdikce.

Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je těmito podmínkami a těmito doplňkovými podmínkami EU výslovně vyloučeno.

Rozhodčí řízení

Podřízení se jinému než spotřebitelskému rozhodčímu řízení se výslovně odmítá, s výjimkou institucionálních rozhodčích orgánů zřízených právními předpisy pro konkrétní odvětví nebo případ.

Řešení sporů online

Pokud jste spotřebitel s bydlištěm v Evropské unii a chcete získat více informací o online řešení sporů, přejděte na tento odkaz na internetové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento odkaz je uveden v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 a slouží pouze pro informační účely.

Stížnosti

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se služeb, kontaktujte nás v přiměřené lhůtě poté, co jste zjistili nebo jste mohli zjistit problém na adrese support@resumaker.cz. Odpovíme vám v přiměřené lhůtě.


OBYVATELÉ USA - DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 3. března 2024

Tyto doplňkové podmínky pro vás, pokud jste rezidentem Spojených států amerických ("doplňkové podmínky USA"). Pokud tedy máte bydliště ve Spojených státech, platí pro vás jak Podmínky, tak tyto Doplňkové podmínky pro USA. Pokud dojde k rozporu mezi Podmínkami a těmito Doplňkovými podmínkami USA a vztahují se na vás tyto Doplňkové podmínky USA, pak mají přednost Doplňkové podmínky USA.

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný ve Službách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu, neprodleně nám to oznamte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů ("Oznámení"). Kopie vašeho Oznámení bude zaslána osobě, která materiál uvedený v Oznámení zveřejnila nebo uložila. V souladu se zákonem o omezení odpovědnosti za porušení autorských práv online podle zákona Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA) musí Oznámení obsahovat v podstatě následující údaje:

         Váš fyzický nebo elektronický podpis.

         identifikaci díla chráněného autorským právem, o kterém se domníváte, že bylo porušeno.

         identifikaci materiálu ve Službách, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva, a to dostatečně přesně, abychom mohli tento materiál najít.

         vaše kontaktní údaje včetně jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, pokud je k dispozici.

         prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu chráněného autorskými právy není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.

         prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a

         prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Pokud tyto požadavky nesplníte, nemusí být vaše oznámení účinné. Pokud vědomě uvedete nepravdivé informace o tom, že materiály ve službách porušují autorská práva, můžete nést odpovědnost za škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení podle oddílu 512(f) zákona DMCA. Pokud si tedy nejste jisti, že materiály umístěné ve Službách nebo materiály, na které Služby odkazují, porušují vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.

Práva vlády USA

Naše služby jsou "komerčními položkami", jak jsou definovány ve federálním nařízení o akvizicích (FAR), 48 C.F.R. § 2.101. Pokud jsou naše služby pořizovány jakoukoli agenturou, která nepatří do resortu obrany ("ministerstvo obrany"), nebo jsou pořizovány jejím jménem, podléhají naše služby podmínkám těchto podmínek v souladu s 48 C.F.R. § 12.212 (pro počítačový software) a 48 C.F.R. § 12.211 (pro technická data). Pokud jsou naše služby pořizovány jakoukoli agenturou Ministerstva obrany ("DOD") nebo jejím jménem, podléhají naše služby těmto podmínkám v souladu s Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS"), 48 C.F.R. § 227.7202-3. Kromě toho se na technické údaje pořízené Ministerstvem obrany vztahuje 48 C.F.R. § 252.227-7015. Tato doložka o právech vlády USA nahrazuje a nahrazuje jakoukoli jinou doložku nebo ustanovení FAR, DFARS nebo jiné, které se týkají práv vlády k počítačovému softwaru nebo technickým datům podle těchto podmínek.

Úpravy služeb. Vyhrazujeme si právo upravovat poplatky, měnit plány předplatného nebo provádět změny podle našeho uvážení. O takových změnách vás budeme informovat v přiměřené lhůtě před datem účinnosti změn, abychom vám umožnili ukončit předplatné, pokud s úpravami nesouhlasíte. Pokud budete služby používat i po datu účinnosti změn, bude se mít za to, že jste byli se změnami seznámeni a že je přijímáte.

Rozhodné právo. Veškeré nároky, spory nebo jiná soudní řízení mezi vámi nebo námi, mimo jiné včetně takových nároků nebo sporů, které jakýmkoli způsobem souvisejí s těmito Podmínkami nebo s vaším přístupem na Webové stránky nebo jejich používáním, se řídí zákony Spojených států amerických a státu Delaware, aniž by se zohledňovaly kolizní normy, které by jinak stanovily použití práva jiné jurisdikce. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Jednotného zákona o transakcích s počítačovými informacemi (UCITA) je těmito podmínkami výslovně vyloučeno. Strany souhlasí s tím, že jejich ujednání podle těchto Podmínek je v mezistátním obchodě a že na konstrukci níže uvedeného ustanovení "Dohoda o závazném rozhodčím řízení" se vztahuje federální zákon o rozhodčím řízení. V případě jakýchkoli nároků, sporů nebo jiných právních řízení, na které se nevztahuje níže uvedené ustanovení "Dohoda o závazném rozhodčím řízení", budou nároky nebo spory vznášeny a projednávány výhradně u státních soudů nacházejících se v okrese Kent, stát Delaware, případně u federálních soudů v okrese Delaware, a vy souhlasíte s tím, že se podrobíte osobní příslušnosti každého z těchto soudů pro účely projednávání takových nároků nebo sporů.

Neformální jednání. Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů jakéhokoli sporu, rozporu nebo nároku vzniklého na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (dále jen "Spor" a společně "Spory"), který jste vznesli vy nebo my (jednotlivě "Strana" a společně "Strany"), se Strany dohodly, že se nejprve pokusí v dobré víře vyjednávat o jakémkoli sporu (s výjimkou níže výslovně uvedených Sporů) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální jednání je zahájeno na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně. Oznámení nám můžete zaslat pomocí informací uvedených v části "KONTAKTUJTE NÁS" níže. Každé takové oznámení musí obsahovat (i) jméno, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo strany, která oznámení podává, (ii) povahu a základ sporu a (iii) konkrétní požadovanou nápravu.

Dohoda o závazném rozhodčím řízení. S výhradou níže uvedených výjimek z rozhodčího řízení vy i my souhlasíme s tím, že všechny spory mezi námi a uživateli webových stránek, které vzniknou na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi a používáním webových stránek těmito uživateli, musí být řešeny prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, jak je popsáno v této části. S výjimkou zákazu skupinových rozhodčích řízení uvedeného v oddíle 19 Podmínek, pokud rozhodce nebo soud rozhodne, že některá část těchto Podmínek pro rozhodčí řízení je nevymahatelná, ostatní části těchto Podmínek pro rozhodčí řízení budou stále platit.

Výjimky z rozhodčího řízení. Tyto podmínky rozhodčího řízení se nevztahují na: (a) soudní spory o drobné nároky; (b) soudní řízení, která zahrnují snahu o získání identifikačních údajů uživatele; (c) jakákoli soudní řízení vedená proti společnosti společnostmi nebo jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami jednajícími jménem takových společností nebo jiných právnických osob; (d) jakákoli soudní řízení vedená společností proti společnostem nebo jiným právnickým osobám nebo fyzickým osobám jednajícím jménem takových společností nebo jiných právnických osob; (e) právo strany domáhat se u příslušného soudu soudního příkazu nebo jiného spravedlivého zadostiučinění, aby se zabránilo skutečnému nebo hrozícímu porušení, zneužití nebo porušení autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví strany; nebo (f) v případech, kdy je použití tohoto ustanovení zakázáno platnými právními předpisy. Pokud z nějakého důvodu nebude možné uplatnit zákaz skupinových arbitráží stanovený v oddíle 19 Podmínek, pak se celé tyto Podmínky pro arbitráž neuplatní. V případě, že se tyto Podmínky pro rozhodčí řízení neuplatní, bude nadále platit zbývající část těchto Podmínek a oddíl Řešení sporů.

Rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení se bude řídit Rozhodčími pravidly pro spotřebitele Americké rozhodčí asociace ("AAA"), ve znění tohoto oddílu, a bude spravováno AAA. Pravidla AAA a formulář pro zahájení řízení jsou k dispozici na adrese www.adr.org. Jakákoli nabídka na vyrovnání učiněná vámi nebo námi nesmí být rozhodci sdělena. Pokud v době zahájení rozhodčího řízení nevyžadují příslušná rozhodčí pravidla jinak, bude se rozhodčí řízení konat v Doveru ve státě Delaware. V případě jakéhokoli nároku, jehož celková výše je 10 000 USD nebo méně, se vy i my můžeme rozhodnout, že rozhodčí řízení bude vedeno telefonicky nebo pouze na základě písemných podání, přičemž tato volba je pro vás i pro nás závazná s výhradou rozhodnutí rozhodce, zda bude vyžadovat osobní slyšení. V případech, kdy se koná osobní slyšení, se můžete vy nebo my zúčastnit telefonicky, pokud rozhodce nevyžaduje jinak. Rozhodce rozhodne o podstatě všech nároků v souladu s platnými právními předpisy, včetně uznávaných zásad spravedlnosti, a bude respektovat všechny zákonem uznané nároky na výsadu. Rozhodce není vázán rozhodnutími v předchozích rozhodčích řízeních týkajících se různých uživatelů, ale je vázán rozhodnutími v předchozích rozhodčích řízeních týkajících se stejného uživatele webových stránek v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy. Rozhodnutí rozhodce je konečné a závazné a rozsudek na základě rozhodnutí vydaného rozhodcem může být vydán u kteréhokoli příslušného soudu.

Omezení pro uplatnění nároku. V žádném případě nesmí být jakýkoli spor zahájen později než jeden (1) rok poté, co nastaly skutečnosti, které vedly ke vzniku nároku.