Podmínky užití

Toto prohlášení stanoví podmínky Resumaker S.L užívání webových stránek společnosti a jejích poboček (dále jen "společnost"), které jsou provozovány pod doménou resumaker.cz a s ní spojenými doménovými jmény a jakoukoli jinou aktivní adresou (dále jen "webové stránky" nebo "webové stránky společnosti"). Společnost bude oprávněna toto prohlášení měnit nebo aktualizovat. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení čas od času kvůli těmto změnám prostudovali. Veškeré výrazy v tomto prohlášení jsou pro usnadnění formulovány v mužském rodě a vztahují se na ženy a jakékoli jiné pohlaví.

Přečtením tohoto prohlášení a používáním webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto prohlášení a souhlasíte s přijetím budoucích změněných podmínek. V případě, že tyto služby používáte jménem organizace, souhlasíte s těmito podmínkami používání jménem této organizace a jejích oprávněných uživatelů a potvrzujete, že jste oprávněni tuto organizaci zavázat těmito podmínkami používání. Smlouva je elektronická a společnost předloží zákazníkovi podmínky používání před provedením úkonu, který vyžaduje jejich předložení.

 1. Majetek společnosti

Veškerá vlastnická práva k Webovým stránkám, veškerým informacím, textům, grafice, patentům, nápadům nebo jiným materiálům, které se na Webových stránkách objevují (dále jen "Obsah"), a ke všem službám poskytovaným prostřednictvím Webových stránek, včetně platformy pro tvorbu životopisů a technologických systémů, které ji podporují, a osobních oblastí (dále jen "Služby"), jsou a zůstanou ve vlastnictví Společnosti a jí pověřených subjektů. Webové stránky, obsah a služby jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty atd. Kromě toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách používání, je nesmíte kopírovat, upravovat nebo na jejich základě připravovat díla, distribuovat, prodávat, přenášet, veřejně vystavovat nebo předvádět, vysílat ani jinak používat. Nesmíte kopírovat ani upravovat žádnou část zdrojového kódu včetně CSS, HTML nebo JavaScriptu na webových stránkách. Bez výslovného souhlasu společnosti nesmíte používat webové stránky, obsah nebo služby k žádným jiným účelům, včetně obchodních účelů. Používání těchto webových stránek je určeno pouze pro soukromé účely. Společnost vlastní veškerá vlastnická práva na jakékoli vylepšení webových stránek, obsahu a stávajících služeb.

 

 1. Používání webových stránek
   

Používání webových stránek a/nebo vytvoření životopisu a/nebo vytvoření osobního účtu a/nebo kontaktování společnosti tím či oním způsobem představuje váš souhlas se smlouvou se společností. Někdy vás mohou kontaktovat kvalifikovaní zástupci společnosti, aby vám pomohli s vaší žádostí. Pokud neurčíte jinak, opravňujete tímto společnost k tomu, aby si váš životopis ponechala ve svých úložištích a/nebo předala váš životopis a/nebo údaje jakékoli třetí straně a/nebo příslušné straně, kterou společnost považuje za vhodnou pro vaši žádost, jak je uvedeno dále v tomto prohlášení. V případě, že byste chtěli smlouvu se společností ukončit, zašlete prosím e-mail, ve kterém uvedete, že nemáte zájem o pokračování smlouvy. Jakmile společnost tento e-mail obdrží, ukončí s vámi veškerou komunikaci a nepředá vaše údaje dalším stranám. Berete na vědomí a souhlasíte se vstupem do databáze, kterou společnost drží ze zákona.

 

 1. Strany dohody

 

Podmínky této smlouvy platí mezi společností a uživatelem a ruší jakoukoli jinou dohodu uzavřenou mezi stranami. Změny této smlouvy budou respektovány pouze na základě výslovného písemného souhlasu obou stran.

 

 1. Možnosti platby

 

Společnost nabízí několik možností platby za své služby, přičemž u každé možnosti jsou uvedeny služby, které jsou v ní zahrnuty, a konečná cena včetně DPH. Uživatel si může vybrat variantu, která mu vyhovuje. Vizuální chyby v návrhu platebních možností společnost nezavazují.

Každá možnost obsahuje podrobné informace pro uživatele. Chyby nebo omyly společnosti v cenové nabídce nebo v samotné platební možnosti společnost nezavazují.

 

 

 1. Závazky mezi společností a uživatelem

 

Smlouva je podepsána digitálně od okamžiku, kdy ji uživatel schválí a vyplní požadované údaje. Pokud uživatel platí za službu elektronicky, společnost přijme příslušná bezpečnostní opatření pro platbu.

Společnost může podle zákona sama nebo prostřednictvím společností třetích stran ověřit, zda jsou zákazníci schopni plnit své platební závazky. V případě pochybností ohledně smlouvy s uživatelem může společnost transakci mezi stranami odmítnout nebo si vyžádat dodatečné zajištění.

 

Po schválení smlouvy mezi stranami poskytne společnost uživateli přihlašovací údaje, které budou sloužit k přístupu k účtu na platformě a ke službám na webových stránkách. Poskytnutím těchto údajů společnost umožňuje uživateli výhradní, osobní a nepřenosný přístup k platformě a službám, a to od tohoto okamžiku a po celou dobu trvání smlouvy.

 

Údaje pro přihlášení a používání platformy a služeb jsou zcela osobní a uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích.

 

 1. Cena transakce

 

Využívání služeb nabízených na těchto webových stránkách, některých nebo všech, vyžaduje různé druhy plateb a různé sazby, které určí společnost a které budou čas od času zveřejněny na webových stránkách. Ceny uvedené na webových stránkách zahrnují DPH.

 

Uživatel se zavazuje neprodleně informovat společnost o nepřesnostech v platebních údajích, které zadal. Uživatel musí mít na svém účtu dostatečný zůstatek, aby mohl za službu zaplatit.

 

Pokud uživatel za službu nezaplatí, obdrží od společnosti oznámení o neprovedení platby a bude mít dalších 14 dní na zajištění platby. Pokud ani po uplynutí dalších dnů uživatel platbu neuhradí, má Společnost nárok na úrok a úroky z prodlení ve výši 15 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení.

 

 1. Storno podmínky


Společnost funguje v souladu se zákonem. Po dokončení nákupu bude životopis k dispozici ke stažení a uživatel bude moci platformu používat po dohodnutou dobu. Po převzetí služeb nebude mít uživatel nárok na vrácení peněz a společnosti v tomto ohledu nevzniknou žádné budoucí nároky. V případě jakýchkoli nároků v této věci kontaktujte Společnost prostřednictvím kontaktní webové stránky (resumaker.cz/kontaktujte-nas/).

 

 1. Doba dodání
   

Společnost odpovídá za poskytnutí služby po obdržení údajů od uživatele a po potvrzení platby. Pokud se poskytnutí služby z jakéhokoli důvodu opozdí, Společnost bude uživatele informovat nejpozději do 30 dnů od uskutečnění nákupu. V takovém případě bude mít uživatel právo bezplatně ukončit smlouvu a obdrží zpět peníze v plné výši.

 

 1. Závazky uživatele

 

Uživatel poskytne ve vhodnou dobu veškeré informace potřebné k tomu, aby společnost mohla smlouvu uzavřít.

 

Uživatel prohlašuje, že za používání webových stránek Společnosti nese výhradní odpovědnost a zbavuje Společnost odpovědnosti za budoucí obvinění, nároky nebo škody. Uživatel je odpovědný za používání platformy a služeb.

 

Uživatel neprodá, nepřevede ani nepřevede práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

Uživatel nesmí provádět monitorování, dohled nebo zpětné inženýrství platformy a/nebo funkčnosti platformy.

 

Používání platformy uživatelem nebude poškozovat dobré jméno společnosti nebo kohokoli jejím jménem nebo jakékoli jiné třetí strany.

 

Obsah, který uživatel nahraje na platformu, musí být poskytnut ve formě a formátu stanoveném Společností. Obsah je majetkem uživatele a zůstává jeho majetkem.

 

Uživatel zajišťuje, že informace nahrané na platformu jsou správné, přesné, úplné, spolehlivé a aktuální, a to i v případě, že pocházejí od třetí strany. Společnost neodpovídá za použití obsahu uživatelem.

 

Uživatel nesmí nahrávat obsah, který je nespolehlivý, zavádějící, hanlivý, urážlivý, diskriminační, nenávistný, rasistický, erotický, pornografický a ani hypertextové odkazy, a obsah porušující autorská práva, porušující práva třetích stran, neosobní údaje, komerční sdělení, charitativní činnost, informace o sektách, informace, které obsahují viry, malware, trojské koně, boty, útočný/vtíravý/škodlivý software, jiný software, který obchází bezpečnostní a ochranné prostředky služby, poškozuje službu nebo ničí webové stránky, výzkumné nebo reverzně inženýrské nástroje nebo aplikace.

 

Uživatel se zavazuje uchovávat digitální kopii všech informací, dat a obsahu, které poskytne společnosti na základě smlouvy, ať už prostřednictvím platformy, nebo mimo ni.

 

Za používání platformy a služeb nese výhradní odpovědnost uživatel.

 

Uživatel zajišťuje řádné a bezpečné pracovní prostředí pro používání platformy. Společnost zajistí, aby byl uživatelský účet na platformě řádně nastaven.

 

Uživatel může Společnost kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře: resumaker.cz/kontaktujte-nas/.

 

 1.  Závazky společnosti
   

Společnost má právo kdykoli zcela nebo zčásti uzavřít platformu nebo omezit přístup k ní nebo k jejím funkcím, a to na dobu určitou nebo neurčitou, aniž by musela uživateli hradit náhradu škody.

 

Společnost má právo omezit nebo ukončit právo používat platformu nebo zablokovat přihlašovací údaje uživatele, pokud uživatel poruší pravidla webových stránek nebo tuto smlouvu.

 

Společnost nezaručuje, že platforma bude bez jakýchkoli chyb, chyb nebo přerušení. Společnost nezaručuje, že platforma bude kdykoli dostupná nebo že se kdykoli objeví bez chyb.

 

Společnost může stanovit omezení úložného prostoru nebo dat poskytnutých uživateli. Společnost má právo zveřejňovat anonymní obsah a používat jej po dobu trvání smlouvy ke zlepšení platformy a služeb a k dalšímu vývoji.

 

 

 

 

 1.  Uchovávání informací

 

Společnost může zpracovávat osobní údaje uživatele nebo je poskytovat za podmínek stanovených smlouvou. Tyto údaje budou použity v souladu s definicí ochrany osobních údajů podle společnosti, se kterou uživatel v rámci této smlouvy souhlasí.

 

Všichni zaměstnanci společnosti, kteří mají přístup k osobním údajům uživatele, jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti.

 

Uživatel odškodňuje společnost za jakékoli nároky třetích stran vyplývající z a/nebo související se zpracováním osobních údajů společností prostřednictvím platformy a/nebo služeb nebo třetí stranou, která společnosti poskytuje služby.

 

 1.  Práva duševního vlastnictví

 

Veškerá práva duševního vlastnictví k platformě, službám a jakýmkoli dalším položkám poskytovaným na základě smlouvy náleží výhradně společnosti nebo komukoli jejím jménem. Uživatel získává právo na užívání pouze po dobu trvání smlouvy.

 

Uživatel nesmí žádným způsobem porušovat práva duševního vlastnictví Společnosti k platformě a službám.

 

Uživatel nesmí platformu upravovat, zkoumat, reprodukovat, rozebírat ani používat zpětné inženýrství. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím softwaru třetích stran či stran v jeho zastoupení provádět žádné úkony za účelem odhalení zdrojového kódu platformy.

 

Společnost je oprávněna chránit práva svého duševního vlastnictví a uživatel nesmí odstraňovat ochranná opatření společnosti ani se jich zdržovat.

 

V případě, že bude soudně zjištěno, že platforma a služby porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, nebo v případě, že se Společnost domnívá, že takové porušení hrozí, umožní Společnost uživateli nadále platformu používat. Pokud se společnost domnívá, že to není možné, má právo smlouvu vypovědět, aniž by uživateli uhradila škodu.

 

 1.  Převod práv

 

Uživatel nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez výslovného souhlasu společnosti. Společnost může převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

 

 1.  Smluvní období a ukončení smlouvy

 

Smluvní období je období zvolené uživatelem v platebním plánu.

Obě strany mohou smlouvu vypovědět bez písemné výpovědi v případě nedopatření, nedodržení pravidel webových stránek nebo zásahu soudu a bez nutnosti platit jakoukoli náhradu škody nebo odškodnění, a to v těchto případech: bankrot nebo podání návrhu na bankrot strany, která je považována za neschopnou plnit své závazky.

 

Pokud uživatel obdržel od společnosti protiplnění, nemá nárok na vrácení peněz.
Po ukončení smlouvy jsou práva uživatele na používání platformy neplatná.


 

 1. Podmínky předplatného
  1. Aby mohl uživatel využívat služby poskytované společností, musí se přihlásit k odběru služby vyplněním formuláře a poskytnutím údajů požadovaných společností.
  2. Je možné si předplatit několik předplatitelských plánů za ceny uvedené na Webových stránkách, které jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Společnost může kdykoli změnit ceny, stejně jako kteroukoli ze Služeb, a to podle vlastního uvážení, a Uživatel v takových případech nemá vůči Společnosti žádné nároky.
  3. Předplatné Služby podléhá poplatku, o kterém Společnost čas od času rozhodne. Společnost si vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit tento poplatek a/nebo změnit dostupné plány předplatného podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. V případě snížení poplatků za předplatné nemá Uživatel nárok na vrácení peněz a/nebo slevu a/nebo jakoukoli jinou výhodu či srážku a Uživatel nemá v takovém případě vůči Společnosti žádné nároky.
  4. Jakýkoli plán předplatného se automaticky obnovuje, dokud jej Uživatel nezruší, a v případě snížení poplatků za předplatné nemá Uživatel nárok na vrácení peněz a/nebo slevu a/nebo jakoukoli jinou výhodu či srážku a Uživatel nemá v takovém případě vůči Společnosti žádné nároky.
  5. Uživatel může platit prostřednictvím Kreditní karty / Debetní karty / PayPal / Apple Pay.
  6. Pokud Účastník neuhradí jakoukoli platbu za předplatné, může být jeho účet zablokován a veškerý obsah na jeho účtu může být smazán a Uživatel v takovém případě nemá vůči Společnosti žádné nároky. Upřesňuje se, že zrušení předplatného nezbavuje Uživatele povinnosti platit nezaplacené poplatky a Předplatitel nemá nárok na vrácení jím zaplacených částek.
  7. Dále se objasňuje, že Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a podle vlastního uvážení změnit poplatky za předplatné a služby, které poskytuje, a/nebo přidat do služby další funkce a Uživatel nebude mít v takovém případě vůči Společnosti žádné nároky.
  8. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu ukončit provoz Webové stránky nebo její části a Uživatel nebude mít v takovém případě vůči Společnosti žádné nároky a Předplatitelé nebudou mít nárok na vrácení a/nebo odečtení platby, kterou za Služby zaplatili.

 

 1.  Užívání webových stránek

 

Uživatel může používat webové stránky, jejich obsah a služby, které jsou jejich součástí. Jejich používáním uživatel souhlasí s tím, že bude webové stránky, obsah nebo služby používat výhradně pro soukromé a nekomerční účely, pokud k tomu od společnosti neobdržel výslovné povolení. V rámci toho se uživatel zavazuje, že neučiní žádný z následujících úkonů, pokud předem nezíská písemný souhlas Společnosti, a to za podmínek tohoto souhlasu (v rozsahu, v jakém byl udělen):

 

 • Používat služby v rozporu s jakýmkoli zákonem, právem společnosti nebo jiné osoby nebo zneužívat služby.
 • Pokoušet se o přístup, přístup a útok nebo nezákonně proniknout do systémů společnosti nebo neveřejných oblastí webových stránek nebo je sabotovat či používat.
 • Pokoušet se zkoumat nebo testovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě nebo porušovat jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření.
 • Proniknout nebo vniknout do osobní oblasti jiného uživatele než jeho.
 • - Pokusit se proniknout do životopisů jiných uživatelských profilů než jeho a získat k nim přístup.
 • - Pokusit se získat přístup k webové stránce, obsahu nebo službám nebo na ní spustit nástroj pro crawling.
       Prohledávat webové stránky pomocí jakéhokoli enginu, softwaru, nástroje, prostředníka, zařízení nebo mechanismu s výjimkou softwaru poskytovaného společností.
 • Pokoušet se dešifrovat, kompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software na webových stránkách, obsah nebo služby.
 • Zpřístupňovat fungování stránek, obsahu nebo služeb třetím stranám.
 • Kopírovat a používat nebo umožnit ostatním kopírovat a používat, upravovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, rámovat, zrcadlit, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, vysílat nebo distribuovat všechny webové stránky nebo jejich části, obsah nebo služby v jakékoli formě nebo na jakémkoli médiu nebo jakýmkoli způsobem.
 • Umožnit provoz softwaru nebo jakýchkoli jiných prostředků, včetně softwaru Crawler Robots atd., za účelem vyhledávání, skenování, kopírování nebo automatického vyhledávání webových stránek. Vytvářet kompilace, sbírky nebo úložiště, které budou obsahovat obsah nebo informace z webových stránek.
 • Zobrazovat obsah z webové stránky v rámu (frame/iframe), viditelném nebo skrytém.
 • Odkazovat na webové stránky a jejich obsah z jakéhokoli zdroje, který obsahuje pornografický obsah, obsah, který podporuje rasismus nebo nezákonnou diskriminaci, nebo který je nezákonný, nebo který podporuje nezákonnou činnost, nebo jehož zveřejnění je nezákonné.
 • Narušovat nebo se pokoušet narušovat přístup jakéhokoli uživatele, hostitele, serveru nebo sítě, včetně, ale nikoli pouze, zasílání virů, červů, trojských koní, časovaných bomb, digitálních útoků, útoků typu Man In the Middle, útoků typu prevence služby (DDoS), nástrojů pro testování průniku, škodlivých nástrojů, spywaru, malwaru, vandalismu, přetěžování softwaru, zaplavování, spamu nebo zahlcování poštovní schránky webových stránek nebo jakékoli činnosti, která poškozuje webové stránky nebo krade informace ze služeb společnosti.
 • Nahrávání obsahu, který porušuje práva jiných osob - včetně práv duševního vlastnictví.
 • Informace týkající se nezletilých osob a/nebo takové, které odhalují jejich totožnost, jejich osobní údaje a způsoby kontaktování.
 • Jakékoli informace nebo nabídky či aplikace, které mají komerční charakter a/nebo obsahují reklamní/marketingové informace.
 • Vydávání se za jinou osobu nebo subjekt spojený se společností nebo jejími různými systémy nebo zkreslování svého vztahu k nim.

  Společnost má právo vyšetřovat a žalovat porušení výše uvedeného, včetně porušení práv duševního vlastnictví a všeho, co souvisí s bezpečností webových stránek a jejich uživatelů, a to až do výkonu zákona. Kromě toho může zapojit orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi při stíhání uživatelů, kteří porušují tyto podmínky používání. Uživatel bere na vědomí, že společnost má právo monitorovat přístup na webové stránky, jejich obsah a služby a jejich používání, aby zajistila dodržování podmínek používání a průběžný provoz webových stránek.

  Pokud uživatel poruší některou z Podmínek používání, bude mu automaticky zrušeno oprávnění používat webové stránky, obsah a služby, a to i v případě, že je v konkrétním platebním plánu, a nebude mít nárok na vrácení peněz. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli ukončit přístup uživatele k webovým stránkám, obsahu a službám, a to z důvodu nebo bez důvodu. Společnost si rovněž vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přestat poskytovat služby nebo upravovat webové stránky, obsah a služby.

 

 1.  Registrace webových stránek

 

Používání webových stránek nevyžaduje registraci, nicméně různé části webových stránek, jako je osobní zóna, vytvoření životopisu a kontaktní zóna, mohou vyžadovat registraci a poskytnutí osobních a identifikačních údajů na žádost společnosti.

Registrací na webových stránkách uživatel souhlasí s podmínkami používání společnosti. Během registrace může být uživatel požádán, aby výslovně potvrdil svůj souhlas s podmínkami používání webových stránek. Uživatel bude moci dokončit registraci v každém z těchto případů až po poskytnutí požadovaných údajů v každé její fázi a po získání svého souhlasu. Pokud je uživatel požádán o poskytnutí uvedených údajů za účelem využití některé ze služeb webových stránek, musí poskytnout pouze správné, přesné a úplné údaje. Nesprávné údaje mohou uživateli znemožnit řádné používání webových stránek a zabránit tomu, aby byl kontaktován.

 

Používání částí webových stránek, které vyžadují registraci a schválení, znamená souhlas uživatele se zasíláním reklamních sdělení od společnosti a/nebo kohokoli jejím jménem. Reklama bude uživateli zaslána prostřednictvím údajů, které Společnosti poskytl při registraci. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat a oznámit Společnosti, že odmítá přijímat reklamu obecně nebo určitého typu, zasláním oznámení o odmítnutí. Způsob zaslání oznámení o odmítnutí bude uveden v reklamě, kterou Společnost a/nebo kdokoli jejím jménem zašle uživateli.

 

 1.  Registrace systému: Heslo

 

Při registraci do některé ze služeb může být uživatel požádán o zadání hesla. Uživatel je odpovědný za to, že heslo, které používá, mu umožní přístup do všech osobních oblastí na webových stránkách a zejména k životopisu, který si vytvořil. Uživatel souhlasí s tím, že nese výhradní odpovědnost za všechny činnosti nebo akce pod svým heslem, ať už k těmto činnostem nebo akcím udělil svůj souhlas či nikoli. Uživatel odpovídá za to, že toto heslo neposkytne nikomu jinému. Uživatel je povinen měnit své heslo co nejčastěji je to možné. Uživatel musí společnost neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití svého hesla. Uživatel nikdy nepoužije a/nebo se nepokusí použít účet a heslo jiného uživatele bez jeho výslovného souhlasu.

 

 

 

 1.  Platforma pro tvorbu životopisů

 

Společnost provozuje platformu, která umožňuje vytvořit životopis vizuálním a pohodlným způsobem pro každého jednotlivce, který si to přeje. Obchodní název Společnosti je Resumaker.

 

Používání této platformy podléhá podmínkám používání a podmínkám ochrany osobních údajů uvedeným na této stránce a představuje souhlas uživatele s nimi. Pokud uživatel s podmínkami používání nesouhlasí, neměl by stránky používat.

 

Systém pro tvorbu životopisů je inovativní platforma vytvořená společností a je předmětem patentového řízení. Systém umožňuje uživateli vyplnit údaje do zobrazených polí a podle toho pak vytvoří životopis. Společnost nenese odpovědnost za informace zadané uživatelem a slouží pouze jako platforma pro vytvoření dokumentu.

 

Uvádí se a souhlasí se, že kód softwaru je chráněn autorským právem, a proto je zakázáno kopírovat a / nebo poskytovat a/nebo jakoukoli část kódu a/nebo hesla pro přístup k osobnímu účtu jakékoli straně, ať už za úplatu nebo bez úplaty, bez výslovného souhlasu společnosti.

 

Systém nefiltruje žádné informace, obsah, nesprávné informace a/nebo jiné údaje zadané uživatelem, ale pouze zobrazuje informace tak, jak jsou v příslušných polích. Společnost neodpovídá za kvalitu výsledného souboru, jeho celistvost nebo jeho úroveň ve vztahu k ostatním, za škody, ztrátu práce, dopad na kariéru, psychické potíže apod. ani za jakékoli přímé či nepřímé důsledky pro uživatele, majetek nebo třetí osoby po jeho použití.

 

Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti za přímé či nepřímé škody, a to jakéhokoli druhu, způsobené uživateli v důsledku používání systému pro tvorbu životopisů. Uživatel souhlasí a je srozuměn s tím, že nese výhradní odpovědnost a že Společnost pouze poskytuje infrastrukturu pro vytvoření souboru. Uživatel bere na vědomí, že za obsah, který poskytuje, nese výhradní odpovědnost. Uživatel ani žádná třetí strana nebude mít v této věci žádné nároky vůči Společnosti, jejím manažerům, zaměstnancům a/nebo komukoli v jeho zastoupení.

 

Společnost udělá vše pro to, aby zachovala maximální dostupnost systému pro vytváření životopisů. Nezaručuje však, že systém pro tvorbu životopisů bude dostupný po celou dobu. Společnost může zastavit správu webových stránek, aktualizovat obsah, ukládat jej a nenese odpovědnost za případné škody způsobené uživateli v důsledku tohoto rozhodnutí. Společnost udělá vše pro to, aby uživatelem vytvořený životopis zachovala, pokud však dojde k jeho smazání v důsledku údržbových prací a aktualizací, nezavazuje se, že bude životopis uchovávat na svých serverech, a uživatel je odpovědný za zálohování vytvořených souborů.

 

V případě škodlivého a/nebo jiného komerčního využití systému pro tvorbu životopisů uživatelem nebo někým jeho jménem bude muset uživatel společnosti nahradit veškerou způsobenou škodu.

 

Uživatel se zavazuje, že nebude automaticky skenovat webové stránky (Crawling) a/nebo je používat ke komerčním účelům nebo k jakémukoli jinému účelu bez souhlasu společnosti. Porušení této povinnosti může mít za následek soudní řízení.

 

Pro vyloučení pochybností se upřesňuje, že je přísně zakázáno převádět uživatelská práva nebo účet na jiného uživatele a/nebo duplikovat a/nebo kopírovat a/nebo cokoli zveřejňovat bez souhlasu Společnosti a/nebo sabotovat a/nebo provádět škodlivé akce a/nebo reverzní inženýrství a/nebo jakékoli nepřiměřené nebo nezákonné používání systému pro tvorbu životopisů.

 

Upřesňuje se, že používání webových stránek je určeno pouze pro soukromé osoby. Jakékoli jiné použití vyžaduje písemný souhlas společnosti. Jakékoli kopírování, šíření, doručování, přenos, zveřejňování informací uložených na webových stránkách, které nejsou povoleny Společností, je přísně zakázáno a představuje porušení zákona.

 

Uživatel bude mít v systému přístup do osobní oblasti pro vytvoření životopisu. Bude se moci přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, přičemž tyto údaje budou maximálně zabezpečeny. V osobní oblasti bude moci mimo jiné vidět životopis, který vytvořil prostřednictvím systému, a bude jej moci upravovat a/nebo mazat, nastavovat fakturační údaje a mazat svůj osobní účet.

 

Společnost udělá vše, co je v jejích silách, aby zabránila průniku neoprávněných zdrojů do osobní zóny, a to pomocí pokročilých technologií, šifrování a také občasných testů odborníků na bezpečnost informací. Společnost se zbavuje odpovědnosti za škody způsobené uživateli v důsledku neoprávněného vniknutí a učiní vše pro to, aby proti takovým narušitelům podnikla právní kroky.

Společnost si vyhrazuje právo smazat neaktivní, fiktivní uživatelský účet nebo účet, který je podezřelý z nevhodné a/nebo nezákonné a/nebo zakázané činnosti, a to bez předchozího upozornění. Uživatel odstraňuje veškeré nároky týkající se škody, která mu může být způsobena v důsledku vymazání jeho účtu.

 

Společnost uchovává životopis na svých serverech bezpečně v souladu s předpisy definovanými zákonem. Společnost negarantuje dobu uchovávání informací a uživatel odpovídá za osobní zálohování informací a odstraňuje budoucí nároky na neuchování osobních údajů na serverech Společnosti.

 

Veškeré příklady, tipy, pokyny a poznámky, které jsou uživateli předkládány, mu mají pomoci při postupu a nenahrazují vlastní úsudek uživatele. Uživatel nese výhradní odpovědnost za sepsání životopisu, jeho použití a distribuci potenciálním zaměstnavatelům. Společnost v žádném případě nezaručuje žádné výsledky po použití životopisu vytvořeného pomocí výše uvedeného systému.

 

Uživatel souhlasí s tím, že použití systému pro tvorbu životopisů je podmíněno připojením k databázím Společnosti a uložením vytvořeného životopisu na serverech Společnosti. Uživatel potvrzuje, že si přečetl a schválil podmínky použití na této stránce jako celek, zejména části týkající se použití informací získaných Společností nebo vymazání osobních údajů.

 

Veškerá autorská práva a/nebo duševní vlastnictví, včetně morálních práv ve vztahu k platformě pro tvorbu životopisů - včetně designu webových stránek, uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní, toku, serverového kódu, klientského kódu, HTML, CSS, JavaScriptu, obsahu, příkladů životopisů, šablon životopisů, návrhů životopisů, grafických souborů, způsobu prezentace a úpravy informací na webových stránkách - jsou vyhrazena výhradně Společnosti a jakékoli porušení bude mít za následek zahájení právních kroků.

Používání systému může být spojeno s platbou podle stanovených platebních plánů. Pokud uživatel souhlasí s placeným plánem, zavazuje se uhradit veškeré poplatky svého účtu. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že veškeré informace uložené na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím Společnosti a Společnost má k těmto informacím a jejich využití plná práva.

 

 1. Odpovědnost za obsah uživatele

 

Společnost neodpovídá za obsah a/nebo údaje a/nebo informace poskytnuté a/nebo zobrazené uživatelem na webových stránkách nebo zejména za vytvořený životopis. Společnost nezaručuje, že údaje poskytnuté uživatelem jsou správné. Uživatel může Společnosti nahlásit podezřelé aktivity, pokud je ve svém účtu zjistil.

 

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

 

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za používání webových stránek, jejich obsahu a různých služeb společnosti a společnost nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené uživateli nebo komukoli v jeho zastoupení nebo jakékoli jiné třetí straně, včetně jakýchkoli přímých nebo nepřímých ztrát nebo nákladů na webové stránky a veškerý obsah a služby na nich obsažené.

 

 1. Zpravodaj a elektronická rozesílka

 

Odesláním svých údajů uživatel povoluje společnosti, aby jej přidala do svého mailing listu a čas od času mu zasílala e-maily o různých tématech. Každá zpráva zaslaná Společností bude obsahovat možnost odhlášení z jejího mailing listu. Pokud uživatel požádá o odhlášení, společnost ho ze své mailingové databáze odstraní. Uživatel může požádat o odstranění všech dat uložených v systémech společnosti a/nebo o odstranění z databáze příjemců zasláním e-mailu na adresu support@resumaker.cz.

 

 1. Změny a ukončení činnosti

 

Společnost může čas od času změnit strukturu webových stránek, jejich vzhled a design, rozsah a dostupnost služeb na nich a může změnit jakýkoli jiný aspekt související s webovými stránkami, a to bez předchozího upozornění. Tyto změny budou prováděny mimo jiné s ohledem na dynamickou povahu internetu a technologické a jiné změny, ke kterým na něm dochází. Takové změny mohou ze své podstaty zahrnovat poruchy nebo nepříjemnosti. Uživatel nebude mít vůči Společnosti žádné nároky ani požadavky na provedení takových změn nebo na poruchy, které nastanou v důsledku jejich provedení.

 

Aniž by se Společnost odchýlila od výše uvedeného, bude oprávněna kdykoli zcela nebo zčásti ukončit poskytování služeb na webových stránkách. Bude-li to možné, zveřejní Společnost na webových stránkách předběžné oznámení o ukončení poskytování služeb v přiměřeném časovém předstihu. Po ukončení poskytování služeb bude Společnost po další dobu uchovávat obsah a informace obsažené na webových stránkách a poté bude oprávněna je smazat, aniž by uchovávala jejich zálohu a bez předchozího upozornění.

 

 1. Právo a soudní příslušnost

 

Podmínky používání a Stránky a jejich obsah se řídí výhradně zákony státu İspanya a vykládají se v souladu s nimi. Společnost neodpovídá za přizpůsobení Stránek a/nebo Obsahu a/nebo jejich přístupnost mimo území İspanya. Jakýkoli spor a/nebo neshoda a/nebo jakákoli jiná záležitost vzniklá na základě nebo v souvislosti se Stránkami a/nebo čímkoli, co je na nich obsaženo, a/nebo těmito Podmínkami používání, bude řešena a jedinou a výlučnou jurisdikcí příslušného soudu v okrese Barselona.

 

 1. Kontaktujte nás

 

Společnost dodržuje ustanovení zákona a respektuje práva uživatelů webových stránek. Pokud má uživatel jakékoli další dotazy týkající se podmínek používání a/nebo se domnívá, že Společnost porušuje jeho práva a/nebo se domnívá, že při používání webových stránek bylo porušeno jeho soukromí, měl by nás kontaktovat (support@resumaker.cz) a Společnost se pokusí jeho požadavek co nejdříve vyřídit.