Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 28/01/2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "zásady ochrany osobních údajů") jsou nedílnou součástí podmínek užití a oba dokumenty je třeba číst společně.

Resumaker S.L, španělská společnost č. B56750292 (dále jen "společnost", "my", "nás" nebo "naše") provozuje webové stránky https://resumaker.cz a služby poskytované prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen "služba" nebo "webové stránky").

Společnost respektuje soukromí svých uživatelů. Za účelem zlepšení ochrany uživatelů zveřejňuje Společnost tyto Zásady ochrany osobních údajů týkající se způsobu, jakým Společnost shromažďuje vaše informace z vašeho používání Služby.

Zpracování a shromažďování osobních údajů se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), obecným nařízením o ochraně osobních údajů Spojeného království (dále jen "GDPR") a kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů (dále jen "CCPA"), a kdykoli společnosti takové informace poskytnete, bude společnost vaše informace používat pouze v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně GDPR, GDPR Spojeného království a CCPA. Po celou dobu máte kontrolu nad svými informacemi a svůj souhlas s poskytnutím svých informací Společnosti můžete odvolat.

Správcem údajů Služby je společnost Resumaker S.L, španělská společnost č. B56750292, která je subjektem, který rozhoduje o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a pro jaké účely, jak je podrobně uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů..

 1. Obecné ustanovení

Během vašeho používání služby bude společnost shromažďovat následující informace v souladu s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat. Tyto údaje nám musíte poskytnout, pokud si přejete využívat naši službu:

 • Kontaktní údaje, jako je jméno, adresa a e-mailová adresa;
 • Váš životopis a osobní údaje a fotografie, které jste vyplnili ve svém životopise, jako jsou: telefonní číslo, datum narození, historie zaměstnání, vzdělání, kurzy, koníčky, dovednosti, profily na sociálních sítích, ID relace atd.
 • Fakturační a platební údaje.
 • Jakékoli další údaje, které společnost případně upřesní.

 

 1. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů
  1. Podle GDPR a s výhradou různých výjimek máte následující práva:
 • přístup k Vašim osobním údajům a obdržení kopie Vašich osobních údajů na Vaši žádost;
 • na Vaši žádost opravit, vymazat nebo omezit Vaše údaje (právo být zapomenut);
 • vznést námitku proti zpracování Vašich údajů;
 • Požádat, aby Vám Společnost poskytla Vaše osobní údaje, a pokud je to možné, aby Vaše údaje předala přímo jinému správci údajů (právo na přenositelnost údajů).
 • Kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním;
  1. Za uplatnění výše uvedených práv se nevyžadují žádné poplatky. V souladu s GDPR vám však společnost může účtovat přiměřený poplatek včetně administrativních poplatků, pokud se vaše žádost opakuje nebo je nadměrná nebo vyžaduje od společnosti nadměrné a/nebo nákladné úsilí.
    
  2. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti na následujících kontaktních údajích:

Resumaker S.L

Avenida Diagonal 534

Barcelona, 08006

Španělsko

support@resumaker.cz

 

 1. Databáze a používání informací
  1. Veškeré shromážděné informace, jak je uvedeno výše, jsou uloženy v databázi. V souladu s vaším souhlasem společnost zaručuje, že tyto informace použije pro následující účely:
 • Umožnění pohodlného a efektivního užití;
 • Zlepšení a obohacení stávajících služeb a obsahu;
 • Úpravu a/nebo odstranění stávající služby a obsah;
 • Provádění výzkumu a poskytování statistické informace třetím stranám (v takovém případě vás poskytnuté informace nebudou identifikovat);
 • Vymáhání dodržování podmínek společnosti;
 • Vybírání plateb;
 • Jakýkoli jiný účel podrobně popsaný v podmínkách používání a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů..
  1. Informace, které se rozhodnete společnosti poskytnout, jsou shromažďovány a používány, protože společnost má oprávněný obchodní zájem na tom, aby vaše osobní údaje byly použity pro výše uvedené účely. To Společnosti umožňuje zasílat Vám relevantní a personalizovaný obsah určený ke zlepšení Vašeho používání Služby. Proti tomu máte právo vznést námitku tak, že kontaktujete Společnost prostřednictvím e-mailu: support@resumaker.ai. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vznesete námitku, může to mít vliv na schopnost Společnosti zasílat Vám personalizovaný obsah..
    
  2. Vezměte prosím na vědomí, že některé informace, které budete muset poskytnout, jsou nezbytné pro poskytování služeb. Proto může vaše odmítnutí poskytnout některé informace vést k tomu, že Služby neobdržíte, protože vám Společnost nebude prakticky schopna Služby poskytnout.
    
  3. Společnost může získat Vaše údaje od třetích stran, se kterými spolupracuje (např. obchodních partnerů, odborných poradců, poskytovatelů služeb atd.), a společnost od nich může získat Vaše údaje.

 

 1. Předávání informací třetím stranám
  1. S vaším souhlasem bude společnost předávat a/nebo sdílet vaše údaje v následujících případech a za následujících okolností a v příslušných případech vás na to přiměřeně upozorní:
 • Pokud jste Společnosti povolili přenos a/nebo sdílení Vašich informací;
 • Když porušíte podmínky používání webových stránek nebo jednáte nezákonně;
 • K vymáhání podmínek nebo jiných dohod či zásad;
 • K vymáhání Vašeho dluhu vůči Společnosti prostřednictvím třetí strany specializující se na vymáhání dluhů, včetně právních kanceláří;
 • V reakci na soudní obsílku nebo podobný vyšetřovací požadavek, soudní příkaz nebo žádost o spolupráci ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo jiného státního orgánu;
 • Za účelem zjištění nebo uplatnění zákonných práv Společnosti;
 • K obraně proti právním nárokům; nebo jak jinak vyžadují právní předpisy. V takových případech může Společnost podle vlastního uvážení vznést jakoukoli právní námitku nebo se vzdát jakéhokoli práva, které má k dispozici;
 • Pokud se Společnost domnívá, že zveřejnění je vhodné v souvislosti s úsilím o vyšetřování, prevenci, ohlášení nebo přijetí jiných opatření týkajících se nezákonné činnosti, podezření na podvod nebo jiné protiprávní jednání;
 • K ochraně a obraně práv, majetku nebo bezpečnosti Společnosti, jejích Uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob;
 • V souvislosti s významnou podnikovou transakcí, jako je prodej podniku Společnosti, odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej majetku, nebo v případě platební neschopnosti.
  1. V souladu se zákonem CCPA vaše údaje nesdílíme, neprodáváme, nezveřejňujeme ani nekomercializujeme, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Třetí strany

 

  1. Na webových stránkách je několik míst, kde můžete kliknutím na odkaz přejít na jiné webové stránky, které se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nesouvisí se společností, mimo jiné včetně odkazů vedoucích na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy od vás mohou nezávisle vyžadovat a shromažďovat informace, včetně osobních údajů, a v některých případech poskytovat Společnosti informace o vašich aktivitách na těchto odkazech.
    
  2. Každá výše uvedená třetí strana může mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které popisují používání osobních údajů, a tyto zásady upravují používání, nakládání a zveřejňování těchto osobních údajů uživatele. Pokud budete potřebovat další informace týkající se zásad ochrany osobních údajů třetích stran, Společnost doporučuje navštívit tyto služby třetích stran a přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.
    
  3. Vaše údaje budou zpracovávány a používány důvěryhodnými třetími stranami společnosti včetně následujících příjemců za účelem poskytování služeb poskytovaných společností:
 • Poskytovatelé, partneři a subdodavatelé jménem Společnosti;
 • Poskytovatelé analytických služeb a vyhledávačů, kteří mohou Společnosti pomáhat při zlepšování optimalizace a výkonu Služby.
 1. Uchovávání vašich informací

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, mimo jiné pro účely splnění právních, účetních nebo zpravodajských požadavků. Doba uchovávání je stanovena na základě množství, povahy a citlivosti Vašich osobních údajů, potenciálního rizika škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním Vašich údajů, účelů, pro které Společnost Vaše údaje zpracovává, a toho, zda lze těchto účelů dosáhnout jinými prostředky v souladu s platnými právními předpisy.

 

 1. Použití různých technologií sběru dat
  1. S vaším souhlasem používáme různé technologie ke shromažďování informací z vašeho zařízení a o vašich aktivitách při používání Služby, abychom zlepšili a přizpůsobili váš online zážitek ze Služby, včetně ukládání souborů cookie do vašeho zařízení (více informací o souborech cookie naleznete v našem oznámení o souborech cookie). Vezměte prosím na vědomí, že některé z technologií, které používáme, jsou nezbytné pro používání Služby a některé slouží k poskytování funkcí třetích stran.
    
  2. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit správný výkon a používání Služby, a proto bez povolení shromažďovat informace prostřednictvím těchto technologií vám nebudeme moci poskytovat naše Služby a budete požádáni, abyste se zdrželi jakéhokoli používání Služby..
    
  3. Během vašeho používání Služby mohou Služby třetích stran ukládat do vašeho zařízení soubory cookie, např. když je některý obsah Služby vložen ze Služeb třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že nad těmito soubory cookie nemáme žádnou kontrolu a měli byste se seznámit se zásadami používání souborů cookie takové třetí strany.
    
 2. Zabezpečení dat
  1. Společnost přijímá vhodná bezpečnostní opatření pro účely zabezpečení dat, aby zabránila neoprávněným osobám získat přístup k vašim osobním údajům. Žádný systém však nemůže být zcela bezpečný. Společnost proto nezaručuje, že její služby budou zcela odolné vůči jakémukoli narušení bezpečnosti a/nebo neoprávněnému přístupu, včetně přístupu k údajům uloženým ve službě, ačkoli vás Společnost bude při narušení bezpečnosti vašich údajů kontaktovat v souladu s platnými právními předpisy .
    
  2. Společnost čas od času kontroluje zabezpečení dat Služby a provádí příslušné úpravy a aktualizace, aby zachovala bezpečnost Služby. Společnost nicméně nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené vám v důsledku odhalení vašich údajů neoprávněným přístupem do databáze Společnosti a/nebo v důsledku jakékoli nedbalosti či jednání, které Společnost nekontroluje..
    
 3. Nezletilí

Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme informace od osob mladších osmnácti (18) let ani vědomě neumožňujeme nezletilým používat službu nebo kteroukoli z našich služeb. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili informace od nezletilé osoby bez souhlasu jejího rodiče nebo opatrovníka, neprodleně takové shromážděné informace odstraníme a zablokujeme její přístup ke Službě a/nebo kterékoli z Našich služeb.

 

 1. Aktualizace e-mailem
  1. Společnost může všem svým uživatelům nabídnout zasílání e-mailových zpráv a/nebo newsletterů o aktualizacích, vylepšeních a dalších upozorněních pro uživatele týkajících se činnosti společnosti, a to i prostřednictvím e-mailů a SMS ("Zásilky").
    
  2. Vysvětlujeme, že v kterékoli fázi budete mít možnost odhlásit se ze zasílání zásilek kontaktováním Společnosti a/nebo kliknutím na odkaz "odhlásit se z odběru", který je k dispozici v zásilkách zasílaných Společností.

 

 1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost může tyto Zásady ochrany osobních údajů příležitostně aktualizovat. společnost vás na to upozorní zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste společnosti naposledy poskytli, a/nebo viditelným zveřejněním oznámení o změnách a v záhlaví Zásad ochrany osobních údajů uvede datum změny.
 

 1. Kontaktujte nás

Vždy chceme slyšet názory našich zákazníků. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím e-mailem: support@resumaker.cz, nebo nám napište na adresu: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Španělsko.