Zásady ochrany osobních údajů
 

Poslední aktualizace v dubnu 2024

Tyto zásady, označované také jako Zásady ochrany osobních údajů, popisují, jak společnost Resumaker S.L, španělská společnost s registračním číslem B56750292, známá jako "Resumaker", "Společnost", "my", "nás" nebo "naše", shromažďuje, využívá a sdílí informace související s fungováním našich webových stránek https://resumaker.cz, našich služeb a všech souvisejících webových stránek a softwarových aplikací (souhrnně označovaných jako "Služby" nebo "Webové stránky").

Pečlivě si prostudujte tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste se seznámili s našimi postupy nakládání s informacemi. Používáním webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i našim odlišným Smluvním podmínkám. Pokud s našimi postupy nesouhlasíte, nedoporučujeme Webové stránky používat ani k nim přistupovat. Pojmy zde uvedené s velkými písmeny, které však nejsou definovány, mají stejný význam, jaký je jim přisuzován ve Smluvních podmínkách.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás laskavě obraťte na adrese support@resumaker.cz.

Osobní identifikační údaje“ nebo "OIÚ" použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají jakékoli OIÚ, které identifikují, týkají se, popisují, mohou být spojeny s konkrétním uživatelem nebo, v rozsahu požadovaném platnými zákony o ochraně osobních údajů, s domácností nebo by mohly být rozumně spojeny přímo nebo nepřímo. Shromažďujeme OIÚ, které nám dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem o získání informací o našich produktech a službách, když se účastníte aktivit na Webových stránkách nebo když nás kontaktujete.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které používají naše webové stránky nebo které mají přístup k informacím na našich webových stránkách ("Uživatelé"). Některé části těchto Zásad ochrany osobních údajů se vztahují také na "Předplatitele". Předplatitel je Uživatel, který se přihlásil k používání našich Služeb prostřednictvím našich Webových stránek a který zaplatil všechny příslušné poplatky. Akt přihlášení k odběru a zaplacení představuje uzavření "Smlouvy se zákazníkem".

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se "Zpracováním" rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s OÚ nebo soubory OÚ, ať už automatizovanými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, srovnávání nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Dále se "Správcem" rozumí fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů a je odpovědná za rozhodování o tom, proč a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány.  "Zpracovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává OÚ jménem správce, jedná z pověření správce a je pověřena prováděním konkrétních činností zpracování podle pokynů správce.

Zpracování

Naše zpracování osobních údajů se řídí platnými zákony o ochraně osobních údajů, které mohou zahrnovat GDPR, GDPR Spojeného království a různé státní a federální zákony USA o ochraně osobních údajů, které zpracováváme jménem našich účastníků ("Platné zákony o ochraně osobních údajů").

Kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno v prohlášení o práci nebo v přiložené samostatné smlouvě o ochraně údajů, shromažďujeme a zpracováváme informace výhradně podle pokynů našich odběratelů. To znamená, že pokud se na tom výslovně nedohodneme nebo nejsme takto označeni podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, nebudeme považováni za "Správce" nebo podobné označení, ale spíše za "Zpracovatele") Po celou dobu máte kontrolu nad svými informacemi a můžete odvolat svůj souhlas s poskytnutím svých informací společnosti.

Sběr

Pro využívání našich Služeb vyžadujeme, aby nám Uživatelé poskytli určité Osobní identifikační údaje (OIÚ). Za předchozích dvanáct (12) měsíců jsme shromáždili následující OIÚ.

Obecně platí, že shromažďujeme OIÚ, které jste dobrovolně poskytli prostřednictvím webových stránek a/nebo služeb, především při registraci účtu nebo vytváření životopisu. To může zahrnovat určité OIÚ, které jsou shromažďovány pomocí souborů cookie nebo podobných sledovacích technologií.

OIÚ, které shromažďujeme, zahrnují mimo jiné jméno a příjmení uživatelů, e-mailovou adresu, telefonní číslo (čísla), adresu, profilový obrázek, typ řidičského průkazu, adresu URL profilu LinkedIn a adresy URL jakýchkoli webových stránek, které jsou součástí vašeho životopisu.

Vzhledem k povaze našich Služeb mohou být Uživatelé rovněž požádáni o poskytnutí údajů o svých:

 • státní příslušnost, pohlaví, datum narození, místo narození a rodinný stav, přičemž některé z těchto údajů mohou být podle platných Zákonů o ochraně osobních údajů zvláště chráněny jako údaje chráněné třídy.
 • Informace o vzdělání a zaměstnání: Informace o vašem vzdělání, zaměstnání, historii zaměstnání a platu jsou shromažďovány.
 • Informace o Transakcích a platbách: Při objednávce služeb nebo transakci jsou shromažďovány platební údaje. O platby se starají zpracovatelé plateb třetích stran, a přestože jsou jim vaše údaje poskytovány přímo, mohou být určité informace sdíleny s námi za účelem potvrzení platby.

Další informace, které mohou být shromažďovány prostřednictvím Webových stránek, zahrnují:

 • Obsah, který Uživatelé Zveřejňují: Dobrovolně zveřejněný nebo nahraný obsah pro veřejné zobrazení na Webových stránkách a/nebo ve Službách, známý jako "Veřejné informace", je shromažďován. Po odeslání nemůžete ani vy, ani Resumaker kontrolovat jeho následné kopírování, sdílení nebo použití třetími stranami.
 • Informace o zařízení/internetovém připojení: Při používání Webových stránek jsou automaticky shromažďovány informace z vašeho webového prohlížeče, poskytovatele internetových služeb a zařízení. Patří sem vaše IP adresa, údaje o zařízení, operační systém, datum a čas přístupu a pokusy o přihlášení.
 • Informace o činnosti na internetu: Mohou být shromažďovány údaje o historii procházení a vyhledávání, jakož i o interakcích s webovými stránkami, aplikacemi nebo reklamami, včetně našich Webových stránek. To zahrnuje informace o webových stránkách navštívených před a po použití Webových stránek.
 • Informace o zeměpisné poloze: Mohou být shromažďovány podrobnosti o vaší obecné a konkrétní poloze v době přístupu na Webové stránky, jako je poštovní adresa nebo přibližná poloha odvozená z IP adresy.
 • Informace o odvození: Resumaker může vytvářet nové informace odvozováním závěrů z výše uvedených kategorií a vytvářet tak profil, který odráží vaše preference, vlastnosti, predispozice a chování.

Vezměte prosím na vědomí, že před shromažďováním dalších informací budeme vždy žádat o souhlas a že bez vašeho svolení nebudeme pokračovat.

Práva na ochranu osobních údajů

Na požádání informujeme Účastníky o tom, zda vlastníme nebo zpracováváme jejich OIÚ nebo zda s nimi nakládáme jménem třetí strany. Pro takové dotazy nás prosím kontaktujte na adrese support@resumaker.cz. Předplatitelé mohou své údaje upravit úpravou svého profilu v rámci Webových stránek. Žádosti o vrácení nebo odstranění OIÚ zasílejte také na výše uvedenou adresu. Žádosti o přístup, úpravu nebo odstranění se snažíme vyřídit do třiceti (30) dnů.

Po obdržení žádosti o odstranění od Předplatitele odpovíme do třiceti (30) dnů. OIÚ uchováváme po dobu nezbytnou k nabízení Služeb, plnění zákonných povinností, řešení sporů a dodržování smluv.

V případě Předplatitelů nebo osob, které poskytly OIÚ během používání našich webových stránek nebo služeb, tyto informace na požádání vymažeme. Navzdory žádosti však mohou být údaje uchovávány po dobu, po kterou si vedete účet, nebo po dobu nezbytnou k poskytování Služeb, plnění právních povinností, řešení sporů a vymáhání smluv.

Retence

 • OIÚ poskytnuté Uživateli, kteří nejsou Předplatiteli, ale kteří vyplnili kroky 1-2 online formuláře pro přihlášení k odběru Webových stránek, obvykle uchováváme po dobu jednoho (1) měsíce nebo jak je jinak povoleno podle platných zákonů o uchovávání údajů, poté OIÚ odstraníme nebo anonymizujeme, pokud není výše popsáno jinak.
 • Pokud se Uživatel stane Předplatitelem, uchováváme jeho OIÚ tak dlouho, jak je to nutné pro účely Zpracování nebo jak je jinak povoleno podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.
 • Zavazujeme se, že nebudeme uchovávat informace o ostatních Uživatelích déle, než je nutné pro účely Zpracování.

Pokud vymazání nebo anonymizace OIÚ není proveditelná, například proto, že OIÚ Uživatele byly uloženy v záložních archivech, pak bezpečně uložíme jeho OIÚ a izolujeme je od jakéhokoli dalšího Zpracování, dokud nebude vymazání nebo anonymizace námi přiměřeně určena jako možná.

Zabezpečení

 

Provádíme různá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně OIÚ Uživatelů. Tato opatření zahrnují použití technologie SSL pro šifrování přenosu citlivých údajů, jako jsou hesla k účtům a informace související s platbami. Kromě toho všechny OIÚ procházejí šifrováním a přístup k nim omezujeme na pracovníky, kteří to vyžadují v souvislosti s poskytováním služeb.

 

Navzdory těmto opatřením nemůže žádný systém zaručit absolutní bezpečnost. Přestože přijímáme opatření na ochranu vašich informací, nemůžeme zaručit, a je nepřiměřené očekávat, že vaše OIÚ nebo jiné informace, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek, zůstanou vždy chráněny.

 

Bezpečnost vašeho OIÚ a dalších informací je ovlivněna také vaším jednáním. Nesdělujte své heslo jiným osobám a v případě podezření na narušení bezpečnosti vašeho účtu nás neprodleně upozorněte na adresu support@resumaker.cz.

 

Společnost čas od času kontroluje zabezpečení dat Služby a provádí příslušné úpravy a aktualizace, aby zachovala bezpečnost Služby.

 

POKUD PLATNÉ ZÁKONY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ JINAK, NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI SELHÁNÍ SYSTÉMU NEBO HACKERSKÉ ÚTOKY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ PŘEDVÍDAT S OHLEDEM NA OKOLNÍ OKOLNOSTI, EXISTUJÍCÍ TECHNOLOGIE A PŘIMĚŘENÉ NÁKLADY.

 

OIÚ Převod

 

Naše Služby poskytujeme na celosvětové úrovni, což vede ke sběru a přenosu OIÚ v mezinárodním měřítku. V důsledku toho mohou být OIÚ uživatelů přenášeny do míst mimo zemi jejich bydliště. Bez ohledu na to se má za to, že všichni Uživatelé souhlasí se zpracováním svých OIÚ v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), pokud to platné právní předpisy o ochraně osobních údajů nezakazují jinak.

 

Při předávání OIÚ, které podléhají GDPR, mimo EHP prosazujeme dodržování zákonných požadavků na zajištění a zachování jejich ochrany a dodržujeme následující specifická pravidla předávání, která mohou zahrnovat:

 

 • Přesun OIÚ do jurisdikce schválené Evropskou komisí, která je uznána za jurisdikci poskytující přiměřenou úroveň ochrany OIÚ na základě Rozhodnutí o odpovídající ochraně.
 • uzavírání smluvních ujednání s příjemci, která obsahují ustanovení v souladu se "vzorovými smluvními doložkami" schválenými Evropskou komisí a ukládají povinnosti na ochranu uživatelů OIÚ.
 • Další opatření, která jsou výslovně schválena Evropskou komisí.
 • Předplatitelé mohou získat další informace o ochranných opatřeních uplatňovaných na jejich OIÚ při takových předáních mimo EHP, včetně kopie standardních doložek o ochraně údajů dohodnutých s příjemci, pokud nás kontaktují na adrese support@resumaker.cz.

Použití informací

OIÚ Uživatelů používáme k následujícím účelům:

 • Zlepšení a obohacení stávajících služeb a obsahu;
 • Úprava a/nebo odstranění stávajících služeb a obsahu;
 • Provádění výzkumu a poskytování statistických informací třetím stranám (po anonymizaci nebo pseudonymizaci);
 • Vymáhání našich zákonných nebo smluvních práv nebo dodržování platných zákonů;
 • Vybírání plateb;
 • Jakýkoli jiný účel uvedený v podmínkách používání a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatelé berou na vědomí, že společnost má smluvní, právní nebo oprávněný obchodní zájem na Zpracování jejich OIÚ. To umožňuje Společnosti zasílat Uživatelům relevantní a personalizovaný obsah určený ke zlepšení jejich používání Služby.

Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat marketingové informace, mají právo vznést námitku proti jejich zasílání, a to tak, že Společnost kontaktují e-mailem na adrese support@resumaker.cz nebo kliknutím na tlačítko uvedené v marketingovém sdělení. Upozorňujeme, že pokud vznesete námitku, může to mít vliv na schopnost Společnosti zasílat Vám personalizovaný obsah.

Některé z OIÚ, které mají uživatelé poskytnout, jsou nezbytné pro jejich používání a naši schopnost poskytovat Služby. Odmítnete-li nám proto tyto OIÚ poskytnout, může to znemožnit poskytování Služeb.

Předávání OIÚ Třetím stranám

OIÚ Uživatelů můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Uživatel výslovně souhlasil se sdílením těchto OIÚ;
 • Pokud sdílíme OIÚ s poskytovateli služeb, které využíváme k zajištění hostingu a údržby našich Webových stránek, vývoje aplikací, zálohování, ukládání, zpracování plateb, analytických a dalších služeb nebo pokud je to jinak rozumně nutné k provádění nebo zlepšování Služeb;
 • Pokud se snažíme prosadit svá zákonná nebo smluvní práva nebo máme podezření, že uživatel používá naše Služby způsobem, který porušuje Podmínky používání nebo tyto Zásady ochrany osobních údajů, nebo pokud máme podezření, že by mohl vést k potenciálnímu ohrožení fyzické bezpečnosti jiné osoby (a pokud to jinak vyžadují zákony nebo regulační orgány).
 • V souvislosti s vymáháním pohledávek exekutorovi nebo právní kanceláři, která je pověřena řízením vymáhání pohledávek).
 • V rozsahu povoleném příslušnými zákony o ochraně osobních údajů v souvislosti s významnou podnikovou transakcí, jako je prodej podniku Společnosti, odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v případě platební neschopnosti; a
 • Dodavatelům, jako jsou právní poradci, techničtí konzultanti nebo jiní odborníci, kteří jsou vázáni smluvní nebo etickou povinností mlčenlivosti.
 • Situace zahrnující potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti osob, porušení naší zákaznické smlouvy nebo jiné zákonné požadavky.

POKUD TO PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEZAKAZUJÍ, NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OIÚ V DOBRÉ VÍŘE V TĚCHTO SOUVISLOSTECH.

Čas od času můžeme na Webových stránkách zveřejnit posudky, které mohou obsahovat OIÚ. Ke zveřejnění vašeho jména spolu s posudkem získáváme váš souhlas. Pokud si přejete svůj posudek aktualizovat nebo odstranit, můžete nás kontaktovat na adrese support@resumaker.cz.

OIÚ "Neprodáváme", pokud to výslovně nepovolují platné zákony o ochraně osobních údajů (např. CPRA v Kalifornii).

Používání Webových stránek třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky třetích stran. UPOZORŇUJEME, ŽE NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA OCHRANU SOUKROMÍ, ZÁSADY A POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SOFTWARU NABÍZENÉHO NA TĚCHTO EXTERNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ANI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN.

Zpracování kreditních karet

Ke správě zpracování kreditních karet může být použit zprostředkovatel třetí strany. Tento zprostředkovatel nesmí ukládat, uchovávat ani používat vaše fakturační údaje pro jiné účely než pro zpracování kreditních karet naším jménem.

Soubory cookie a další technologie shromažďování údajů

Soubory cookie a podobné technologie můžeme používat k různým účelům a potenciálně z nich získávat OIÚ, podrobnosti o zařízeních a sítích používaných k přístupu na naše webové stránky a informace o interakcích s naší platformou.

 

Soubory cookie, malé datové soubory obsahující anonymní jedinečný identifikátor, jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty, mohou být rovněž použity ke shromažďování a analýze informací, což zvyšuje funkčnost a výkonnost naší Služby. Úprava nastavení prohlížeče umožňuje odmítnout všechny soubory cookie nebo přijímat oznámení o odeslání souboru cookie. Odmítnutí souborů cookie však může omezit přístup k některým částem naší Služby.

Mezi příklady souborů cookie, které používáme, patří:

 • Soubory cookie relace: Efektivní provoz naší Služby.
 • Soubory cookie s preferencemi: Zapamatování vašich preferencí a nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie: Zlepšení bezpečnostních opatření.

Při interakci s našimi Webovými stránkami shromažďujeme a zaznamenáváme informace, včetně IP adres, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, URL odkazujících/výstupních stránek, operačního systému, časového razítka, vyhledávacích dotazů, místních a jazykových preferencí, identifikačních čísel zařízení, mobilního operátora a konfigurace systému. Příležitostně můžeme spojit OIÚ s údaji ze souborů protokolu, abychom vylepšili naši platformu, přičemž s kombinovanými informacemi budeme zacházet v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžeme shromažďovat geolokační údaje a informace o činnosti na internetu nebo v elektronické síti, jako je historie procházení a vyhledávání, týkající se osob, které pracují s naší Službou nebo Webovými stránkami.

Analytické informace jsou shromažďovány během vašeho používání Webových stránek a Služeb, aby bylo možné je průběžně vylepšovat.

Další informace o souborech cookie naleznete v našem oznámení o souborech cookie.

Společnost nezaručuje, že její služby budou zcela odolné vůči jakémukoli narušení bezpečnosti a/nebo neoprávněnému přístupu, včetně přístupu k údajům uloženým ve Službě, ačkoli vás Společnost bude kontaktovat v případě narušení bezpečnosti vašich údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Nezletilí

Záměrně neshromažďujeme ani nevyžadujeme informace od osob mladších osmnácti (18) let, ani vědomě nedovolujeme nezletilým osobám využívat Službu nebo kteroukoli z Našich služeb. Pokud zjistíme, že jsme získali informace od nezletilé osoby bez souhlasu jejího rodiče nebo opatrovníka, neprodleně takové shromážděné informace odstraníme a omezíme její přístup ke Službě a/nebo k některé z Našich služeb.

E-mailové aktualizace

Společnost může všem svým uživatelům nabídnout zasílání e-mailových zpráv a/nebo newsletterů o marketingu, aktualizacích, vylepšeních a dalších upozorněních pro uživatele týkajících se činnosti Společnosti, a to i prostřednictvím e-mailů a SMS ("Zásilky"). Některé Mailingy jsou označeny jako obchodní sdělení a u nich bude mít uživatel možnost odhlásit se ze zasílání příslušných Mailingů kontaktováním Společnosti a/nebo kliknutím na odkaz "odhlásit se", který je u těchto Mailingů k dispozici.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
 

Pokud dojde k jakýmkoli podstatným změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, budete o tom informováni zveřejněním výrazného oznámení na Webových stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali a seznamovali se s nejnovějšími informacemi o našich postupech ochrany osobních údajů. Vaše další používání Webových stránek nebo Služeb představuje váš souhlas s těmito změnami Zásad ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, je vaším jediným opravným prostředkem ukončení používání Webových stránek a Služeb.

Kontaktujte nás

 

Vždy chceme slyšet názory našich zákazníků. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím e-mailem: support@resumaker.cz, nebo nám napište na adresu: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Španělsko.


 

Zvláštní ustanovení vztahující se na některé předplatitele

 

Evropská unie (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)

Právní základ pro zpracování

U fyzických osob z EHP závisí právní základ pro shromažďování a využívání OIÚ definovaných jako "osobní údaje" podle GDPR na kontextu a povaze informací ("Osobní údaje"). Osobní údaje obvykle shromažďujeme, když: (a) máme váš souhlas; (b) je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo platné smlouvy či podobného ujednání o poskytování Služby; nebo (c) zpracování slouží našim oprávněným zájmům nebo oprávněným zájmům třetí strany (které nepřevažují nad vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo základními právy).

V některých případech můžeme mít zákonnou povinnost shromažďovat Osobní údaje nebo je vyžadovat k ochraně životně důležitých zájmů. Pokud se zpracování opírá o váš souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost předchozího zpracování.

Pokud požadujeme Osobní údaje za účelem splnění zákonného požadavku nebo uzavření smlouvy, vysvětlíme, zda je jejich poskytnutí povinné, a případné důsledky jejich neposkytnutí. Stejně tak, pokud se opíráme o oprávněné zájmy, které zde nejsou uvedeny, budeme vás o nich informovat.

V případě dotazů ohledně právního základu pro shromažďování a používání vašeho OIÚ nás kontaktujte na adrese support@resumaker.cz.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Vzhledem k tomu, že Služby rozšiřujeme celosvětově, mohou být Osobní údaje shromažďovány a přenášeny po celém světě. Při přenosu osobních údajů mimo EHP zajišťujeme ochranu a dodržování právních požadavků. To může zahrnovat:

 • Odesílání údajů do země, kterou Evropská komise schválila jako zemi poskytující odpovídající ochranu.
 • uzavírání smluv s příjemci na základě "vzorových smluvních ustanovení" schválených Evropskou komisí.
 • Další mechanismy schválené Evropskou komisí, které umožňují předávání OIÚ mimo EHP

Podrobnosti o ochraně při mezinárodním předávání, včetně standardních doložek o ochraně údajů, získáte na adrese support@resumaker.cz.

Další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obyvatelé některých území, včetně EHP, mohou mít podle platných zákonů další práva, např.:

 • Právo na vymazání
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás na uvedených kontaktních údajích. Před vyřízením žádosti můžeme ověřit vaši totožnost.

Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřady pro ochranu osobních údajů v EU najdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Zákony státu USA o ochraně osobních údajů

Žádosti o informace

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA) vstoupil v platnost 1. ledna 2020, s následnými změnami v listopadu 2020. Podobné zákony o ochraně osobních údajů byly přijaty v různých státech, například ve Virginii, Coloradu, Connecticutu a Utahu.

Transparentnost

Při shromažďování, používání, zveřejňování, sdílení a prodeji OIÚ klademe důraz na transparentnost a zavazujeme se aktualizovat procesy a zveřejňované informace tak, aby byly v souladu s vyvíjejícími se zákony.

Kategorie OIÚ

Zpracováváme různé kategorie OIÚ, včetně jména a kontaktních údajů, pověření, demografických údajů, platebních údajů, interakcí, obsahu a zpětné vazby a hodnocení.

Tyto kategorie OIÚ zpracováváme z následujících důvodů:

Jméno a kontaktní údaje

 • Zdroje: Poskytnuté uživateli
 • Účely: Poskytování služeb, zodpovídání dotazů, vymáhání práv
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb; jinak podle pokynů Uživatele

Pověření

 • Zdroje: Získané od uživatelů nebo vygenerované našimi webovými stránkami
 • Účely: Poskytování služeb; ověřování a přístup k účtu; řešení problémů.
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb; jinak podle pokynů uživatele

Demografické údaje

 • Zdroje: Získáno od uživatelů
 • Účely: Poskytování služeb; vývoj produktů; marketing; pomoc při řešení problémů, zabezpečení a odstraňování problémů; a marketing.
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb; jinak podle pokynů uživatele

Platební údaje

 • Zdroje: Získáno od uživatelů; zpracování kreditních karet
 • Účely: Zpracovávat transakce související se službami; řešit problémy; odhalovat podvody a předcházet jim
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb; jinak podle pokynů uživatele

Interakce a zpětná vazba

 • Zdroje: Interakce s Uživateli
 • Účely: Poskytování a personalizace Služeb; zlepšování Služeb; marketing a pomoc; řešení problémů.
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb; jinak podle pokynů uživatele

Kategorie citlivých údajů

Můžeme shromažďovat citlivé údaje, jako jsou přihlašovací údaje k účtu, přesné informace o zeměpisné poloze, rasovém nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, informace o zdravotním nebo duševním stavu, sexuálním životě a sexuální orientaci, jakož i obsah komunikace, které používáme za účelem vymáhání našich zákonných nebo smluvních práv.

Tyto citlivé údaje obvykle shromažďujeme takto:

Informace o účtu

 • Shromážděná data: Přihlašovací údaje a pověření
 • Zdroje: Uživatelé nebo automaticky generované
 • Účely zpracování: Poskytování služeb a zpracování plateb
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb a poskytovatelé zpracování plateb

Přesné informace o zeměpisné poloze

 • Shromážděná data: Přesné informace o zeměpisné poloze.
 • Zdroje: Uživatelé nebo interakce s webovými stránkami
 • Účely zpracování: Poskytování služeb
 • Příjemci: Uživatelé a poskytovatelé služeb

Rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, vzdělání, sexuální orientace a zdravotní údaje

 • Shromážděná data: Jak je uvedeno výše
 • Zdroje: Uživatelé
 • Účely zpracování: Poskytování služeb
 • Příjemci: Poskytovatelé služeb a uživatelé

Odmítnutí "Prodeje" nebo "Sdílení"

Osobní údaje neprodáváme a Uživatelé mohou odmítnout sdílení OIÚ pro personalizovanou reklamu na webech třetích stran tak, že nás kontaktují na adrese support@resumaker.cz. Kromě toho neprodáváme OIÚ Uživatelů.

Kontrola

Uživatelé mají právo znát, opravit, obdržet kopii a vymazat svůj OIÚ.

 

Právo na omezení používání citlivých osobních údajů:

Uživatelé mohou omezit používání nebo zveřejňování citlivých údajů pro konkrétní činnosti v závislosti na nastavení ochrany osobních údajů, souhlasu a platných zákonech.

Nedávné změny

Upozorňujeme na změny CCPA účinné od 1. ledna 2023, včetně práva na opravu a odmítnutí "sdílení" pro personalizovanou reklamu. Osobní údaje neprodáváme a citlivé údaje nepoužíváme ani nezveřejňujeme bez souhlasu nebo v případech povolených zákonem.

Signály "Do Not Track" podle kalifornského zákona o ochraně online (CalOPPA)

Nepodporujeme službu Do Not Track. Upravte předvolby prohlížeče a povolte nebo zakažte funkci Do Not Track.

Dotazy a žádosti týkající se:

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů
 • Naše postupy ochrany osobních údajů
 • Stížnosti
 • Odstranění OIÚ
 • Odhlášení odběru marketingových sdělení

Email support@resumaker.cz